نقش مددکاران اجتماعی در کار با بيماران با ضايعات نخاعی

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مددکاران اجتماعی کار با معلولين جسمی را از سال 1860 آغاز نموده اند، اما بعد از جنگ دوم جهانی خدمات مددکاران اجتماعی در رابطه با معلولين جسمی به صورت سيستماتيک در قالب خدمات بيمارستانی شکل گرفت. مددکاران اجتماعی در کار با بيماران ضايعه نخاعی دارای ديدگاه سلامت نگر هستند و تلاش می نمايند تا فرد را با محدوديتهای ناشي از نقص سازگار نموده و در جهت افزايش توانمندی ايشان در کنترل محيط و توانمندی ايشان اقدام می نمايند.

بطور کلی مددکاران اجتماعی در سه روش مددکاری فردی، گروهی و  جامعه ای با اين بيمار کار می نمايند.

اقدامات مددکاران اجتماعی در کار با بيماران با ضايعات نخاعی عبارتند از:

  1. ارائه خدمات مددکاران اجتماعی در زمينه توانبخشی روانی - اجتماعی بيمار که عبارت است از کمک به بيمار و خانواده بيمار بوده و مداخله در فضاهای مسکونی بيمار و افزايش سطح توانمندی بيمار در روبرور گرديدن با محيطهای پيچيده و پراسترس است.

  2. ارزيابی نيازهای خاص فرد معلول در محيط زندگی

  3. آماده سازی و فراهم نمودن نيازهای اساسی فرد معلول و مديريت خدمات مربوط به راهنمائيهای شغلی، نگهداری، حمايت، مشاوره های تخصصی، راهنمايی و هر کمکی که نياز باشد.

  4. فرآيند نظارت و شرکت در فعاليت سرويس های اجتماعی از ديدگاه و جنبه مددکاران اجتماعی که به مددجويان با ضايعات نخاعی ارائه خدمت می نمايند.

  5. مناسب سازی خدمات برمبنای محل زندگی مددجويان و ايجاد و ارائه حمايتهای لازم در تمامی جنبه های اجتماعی

  6. برنامه ريزی اجتماعی در جهت رفاه اجتماعی معلولين و ايجاد سياستهای حمايتی

توانبخشی روانی - اجتماعی :

توانبخشی روانی - اجتماعی فرد معلول با ضايعه نخاعی دارای 4 مرحله مي باشد که عبارتند از :

  1. پذيرش موقعيت جديد

  2. سازگاری با ضايعات حاصله از نقصان

  3. بازسازی روابط اجتماعی - خانواده

  4. مناسب سازی محيط زندگی فرد معلول

****


منبع: مقاله: "نقش مددکاران اجتماعی در کار با بيماران با ضايعات نخاعی " – غنچه راهب -انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران - خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي  

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved