تحقیقاتی راجع به کنترل وزن وسلامتی افرادنخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 آنچه دراین مقاله مطالعه می کنید، مربوط به تحقیقاتی است که هم اکنون دردانشگاه آلباما دربیرمنگهام (UAB) ومرکزآموزش وتحقیقات عوارض حاصل ازآسیب های نخاعی ادامه دارد.این تحقیقات با پشتیبانی وبورس پژوهشی انستیتوملی تحقیقات ناتوانی وتوانبخشی سازمان آموزش های ویژه وخدمات توانبخشی  وبخش آموزش دانشگاه واشنگتن دی سی صورت گرفته است.

افرادمبتلا به آسیب های نخاعی درمعرض خطرات فزاینده حاصل ازچاقی وعوارض حاصل ازآن مانندبالارفتن فشارخون، افزایش چربی های مضر خون، مرض قند( دیابت )، بیماری های قلبی عروقی،بیماری های انسدادی ریه وبعضی ازانواع سرطان ها قراردارند.اما  درخصوص تهیه یک برنامه کنترل وزن که هم مختص افرادنخاعی باشد وهم اینکه مطمئن وموثر باشد، تحقیقات زیادی انجام نشده است. اعتقادبراین است که برای تهیه چنین برنامه ای لازم است مجموعه ای مرکب از اقدامات نظير کنترل رژیم غذائی و ورزش موردتوجه قرارگیردتا بتواندجهت پیشگیری از چاقی وسایرعوارض مربوطه به طورموثرکمک نماید.

اهداف

یکی ازبرنامه های کنترل وزن که دردانشگاه آلباما دربیرمنگهام (UAB) طراحی شده ،برنامه ای به نام  برنامه" Eatright " است که درواقع مخصوص عموم مردم است .دراین برنامه،به مدت دوازده هفته مواردی مانند دستورالعمل های رژیم غذائی، اصلاح وتغییرشیوه زندگی،و ورزش وفعالیت بدنی موردتوجه قرارمی گیرد.

یکی ازاهداف این طرح تحقیقاتی ،تهیه یک برنامه مشابه، برای کنترل وزن افرادنخاعی بوده است. برنامه Eatright می تواندجهت آموزش افراد مبتلا به آسیب های نخاعی بکارگرفته شود تا آنان بتوانندوزن بدن خودرابه خوبی کنترل کرده ووضعیت تغذیه ای خویش رااصلاح نمایندوازاین طریق سلامت بدن خودراحفظ نمایند.

اهداف خاصی که از برنامه Eatright برای افرادنخاعی دنبال می شودازاین قرارند:

1- شناخت اولویت های غذائی،عادات تغذیه ای وکیفیت تغذیه وسلامت آن دربین افرادنخاعی  به خصوص کسانی که دارای اضافه وزن هستند.

2- تعیین عوامل موثربراضافه وزن.ازجمله :ویژگی های آماری جمعیت،متغیرهای مربوط به آسیب، شیوه زندگی افراد،سابقه وزن وعوامل روحی روانی.

3- اصلاح برنامه کاهش وزن جاری براساس نیازهای خاص تغذیه ای وخصوصیات متابولیسمی افرادنخاعی.

4 - اجرای مقدماتی برنامه تهیه شده از Eatright جهت کنترل وزن افرادنخاعی دریک نمونه کوچک ازگروه هدف (افرادنخاعی).

5- بررسی امکان اجرای برنامه تهیه شده برای افرادنخاعی باتوجه به نوع و روش برنامه ریزی ، نوع زمان بندی، وضعیت جابجائی وتردد،قابلیت انجام برنامه،وهزینه ها.

6- تجدیدنظر برنامه برای آینده درصورتی که تست آزمایشی جواب بدهد.

7- بررسی میزان تاثیر وبی خطربودن برنامه نهائیEatright برای افرادنخاعی ، باتوجه به اصلاح عادات غذائی،فعالیت بدنی،کنترل وزن،ساختاربدنی،وضعیت تغذیه ای،سلامت عمومی بدن وشرایط روحی- روانی فرد.

8- تعیین عوامل موثردرموفقیت برنامه کنترل وزن افرادنخاعی که دربرنامه Eatright مشارکت داشته اند.

روشها

Eatright برای برنامه افرادنخاعی طی سه  مرحله انجام می شود:

1- Eatright برمصرف بسیارکم چربی تاکیددارد. امااین برنامه برای افرادنخاعی نیازبه اصلاح دارد.برنامه Eatright به افرادنخاعی مصرف مقدارکافی پروتئین،فیبرو مایعات جهت بهبود ویا حفظ سلامت پوست،فعالیت روده،ووضعیت ارولوژیکی راتاکیدمی کند.سایربخش های اصلی برنامه Eatright ازجمله اصلاح شیوه زندگی،کنترل استرس  و جلسات تمرینات بدنی و ورزشی نیزلازم است متناسب باوضعیت افرادنخاعی تنظیم شوند.

2- لازم است برنامه Eatright ، ابتدا برروی تعدادکمی از افرادنخاعی و به صورت آزمایشی انجام شود.ازنتایج حاصل ازطرح آزمایشی می توان برای بررسی و بهبودتاثیربرنامه استفاده نمود.شرکت کنندگان دراین طرح باید:1) بیش ازیک سال ازآسیب آنان گذشته باشد.2)بین 20تا65سال سن داشته باشند.3)ازنظروضعیت عمومی بدن سالم و مشکلات پزشکی خاصی نداشته باشند.4) به تهیه وتدارک وسائل خاص محتاج نباشند(ازجمله دستگاههای کمک تنفسی ،وسایل کمکی جهت بلع ، یا وسایل غذارسان، 5 ) برای تغییررژیم غذائی وکنترل وزن خود آمادگی داشته باشد6) قادربه ارائه رضایت نامه رسمی باشند.

تعدادکل افرادنخاعی شرکت کننده دربرنامه Eatright باید20 نفرباشندتابتوان برنامه ای تحت عنوان برنامه کنترل وزن تهیه نمود. بایستی بی خطری وتاثیربرنامه تهیه شده برروی افرادنخاعی دراین تحقیق آزمایش شود.

نتیجه گیری

اعتقادبراین است که برای پیشگیری ودرمان چاقی و سلامت بدن بایدرژیم غذائی وفعالیت بدنی به صورت سالم و باروشی موثرمورداستفاده قراربگیرد.برای تهیه یک برنامه کنترل وزن برای افرادنخاعی که درمعرض چاقی قراردارند،ترکیبی ازدستورالعمل های غذائی، توصیه های مربوط به فعالیت بدنی و اجرای برنامه های ورزشی درمنزل می توانند درپیشگیری ازعوارض ثانویه وبهبود سلامتی آنان بسیارمفیدخواهدبود.

****منبع : مقاله: " weight Management and Wellness of Individuals with SCI" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت:http://www.spinalcord.uab.edu    مجله    Pushin,on ،Vol 19,july ,2001


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved