افسردگی دربیماران نخاعی

    

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

اين  مقاله در نشريه pushin on  توسط دكترMichelle N Carroll       متخصص روانپزشکی به صورت پرسش وپاسخ ارائه شده است.    

سئوال:چطورمی توانم ازوضعیت روانی خودمطلع شوم یا اینکه چگونه می توانم بفهمم آیاافسردگی دارم یاخیر؟

پاسخ:افسردگی دربدترین شکل خودکه  MDE)   Major Depressive Episode)یا دوره افسردگی شدید نامیده می شود یک اختلال جدی محسوب می گرددو نیازمند درمان است. تشخیص MDE درافرادمبتلابه آسیب های نخاعی ممکن است مشکل باشد،چراکه خیلی ازعلايمی که در MDEتظاهرپیدامی کنند امکان داردازجمله تغییراتی باشدکه افرادنخاعی به واسطه ضایعه خود آنهارا به طور طبیعی تجربه می کنند. اگر شما حداقل به مدت 2 هفته با وضعیت افسردگی مواجه باشید یا اینکه تقریبادرتمام فعالیت ها علائق و نشاط خودراازدست بدهید ،این امکان وجودداردکه MDE راتجربه کنید.

درتعاریف کلی، فردی که مبتلابه MDE می باشد غمگین،ناامید،دلسرد، وافسرده است .همچنین امکان داردآنان حساس تر و  عصبانی تربوده واحساس پوچی کنند. فراموش نکنیدکه همه ما ممکن است بعضی اوقات وضعیت روحی بدی داشته باشیم .اما وقتی که این شرایط نامناسب برای یک مدت طولانی ادامه پیداکند،امکان دارد فرد MDEراتجربه کند.

درزیر " فهرستی" ارائه شده است که بایدببینیدآیا بیش از4 تا ازعلائم زیرراداریدیاخیر .اگر شما بیش از4 علامت ازعلائم زیرراداشته باشید،وهمراه باآن احساس غمگین بودن یا کاهش علاقه ولذت اززندگی راهم داشته باشید،ممکن است مبتلا به MDE شده باشید.
اما به خاطرداشته باشیدکه جنبه های جسمی آسیب های نخاعی می توانندعامل بروزبرخی ازاین علائم باشند و لزومی نداردکه آنها رابه MDE نسبت دهیم.

تغییروزن بدن یااشتها


شخصی که مبتلا به MDE است معمولا"بایدخودش را مجبوربه غذاخوردن کند،ولواینکه مقدارغذاکم باشد،اما ازطرفی بعضی ازافرادنیزدچارپرخوری می شوند. درابتدای آسیب نخاعی ممکن است فرد اشتهای خودراازدست داده ودچارکاهش وزن شود. دلیل آن می تواند این مسئله باشدکه شمامجبوریدبرای اجرای برنامه دفع مدفوع وادرار ،تغییراتی رادررژیم غذائی خودایجادکنید. ازطرفی کاهش وزن ممکن است به علت تحلیل ماهیچه ها وآن هم به دلیل فعالیت نامناسب آنها حاصل شود.امابعضی ازافرادبعدازضایعه نخاعی به خاطرکاهش سطح فعالیت های بدنی خوددچاراضافه وزن می شوند.


 تغییرات خواب

وقتی کسی مبتلا به MDE می گردد،ممکن است درنیمه شب بیدارشده وبه خواب رفتن مجدداو با مشکل همراه شود.برخی ازافرادهم به هیچ وجه نمی توانندبخوابند.ازسوی دیگر،گاهی اوقات ممکن است شخص مبتلا به MDE طی روزوشب بیش ازاندازه بخوابد.فراموش نکنیدکه امکان دارد خواب شما دراوائل آسیب نخاعی به خصوص هنگامی که دربیمارستان بستری هستید،بامشکلاتی همراه باشد. امابعدازمدتی انتظارمی رودکه خواب شمابهترشود.

 تغییردرسطح فعالیتهای بدنی

آیا شماکمتریا بیشترازآنچه که موردنظرتان است فعال هستید؟بعضی ازافراد مبتلا به MDE متوجه می شوندکه خیلی بی قرارهستند وهیجان زیادی دارندواحساس می کنندکه نمی توانندیک جابنشینند.برخی نیزسطح فعالیت های خودراکم می کنند،بطوری که حتی ممکن است خیلی آهسته تر صحبت کنندویااینکه بیشتردرفکرفرومی روند و خیلی کمتر حرف می زنند. اما همینکه فردخودراباشرایط آسیب نخاعی هماهنگ می کند، به فعالیتهای طبیعی روزمره خود پی می برد.

احساس خستگی بیش ازحدمعمول

افرادمبتلابه MDEمعمولا" دارای انرژی کمترازحدطبیعی هستند،بطوری که خیلی زودخسته می شوند.به خاطرداشته باشیدکه افراد نخاعی برای انجام فعالیتهای روزانه خودمعمولا" انرژی بیشتری نیازدارند. فعالیتهای جسمی و کاردرمانی برای افرادی که به تازگی مبتلا به ضایعه نخاعی شده اندمی تواندخسته کننده باشد.اما همزمان با تطبیق بدن باضایعه نخاعی،انرژی فردنیزافزایش می یابد.

 احساس پوچی یا گناه

شخص مبتلا بهMDE ممکن است درموردارزش خود یا احساس گناهی که داردجویا شودویا اینکه برروی گناهان کوچک خوددرگذشته مرتکب آنهاشده تمرکزمی کند.بعضی مواقع، فردنخاعی ممکن است فکرکندکه باری برروی خانواده یا دوستان خودمحسوب می شود.اگرشما حتی بعدازصحبتهای اطمینان بخش خانواده ودوستان خودچنین احساسی رادارید،ممکن است که درحال تجربه یکی ازعلائم افسردگی شدید باشید.- اشکال در تمرکزوقدرت تصمیم گیری


اشخاص مبتلا به MDE ممکن است به راحتی دچارحواس پرتی شوندویا متوجه شوندکه بعضی چیزهاراخیلی سخت به یادمی آورند.البته این مواردمی توانندعلل دیگری نیزداشته باشند.ولی اگرحادشده باشند،بایستی بوسیله پزشک یا روانشناس موردارزیابی قرارگیرند.

- افکارخودکشی ومرگ
درافسردگیهای شدید، افرادی ممکن است براین باورباشندکه اگرآنها بمیرند ،
دیگران ازدست آنها راحت خواهندشد.امکان داردآنهااینطورفکرکنندکه زندگی به پایان رسیده است،وبه فکرخودکشی بیافتند. ویااینکه ممکن است نقشه ای برای نحوه ارتکاب خودکشی طراحی کنند.اگرشماچنین تفکراتی دارید،با مراکزبحران که درمحل زندگی شما وجوددارند،یا با شماره تلفنهای اورژانس (که درتقویمها وسررسیدهاقیدشده اند)تماس بگیرید .بهتراست ازپزشک خودکمک بگیریدتا درصورت نیازشمارابه یک متخصص بهداشت روانی ارجاع دهد.

- اشکال درکارهای اجتماعی و شغل خود
اشخاص مبتلا به MDE معمولا" علاقه خودرابه سرگرمیها ،شغل وسایر
فعالیتهائی که قبل ازآسیب دیدگی ازآنهالذت می بردند،ازدست می دهند.دوستان وافرادخانواده بایدتوجه داشته باشندکه این افرادتمایل ندارندکه همچون گذشته وقت خودراباآنان سپری کنند.

سئوال :اگردیدیم که چندتا ازاین علائم درما وجوددارد،چه کاری بایدانجام دهیم؟
پاسخ:دردرجه اول بایدبا پزشک مراقب خود (که دررابطه با آسیب نخاعی شما فعالیت می کند) صحبت کنیدتا سایرعلل علائم مذکوررا برطرف نماید. درمرحله بعد،ازیک متخصص بهداشت روانی جهت ویزیت وقت بگیرید.این فردمی تواندیک پزشک متخصص،مشاور،مددکاراجتماعی،روانشناس ویا سایرپزشکان باشند.اگربیمه هائی که دارید،هزینه های شماراپوشش نمی دهد، بررسی کنیدتا متخصصانی را ببینیدکه کم هزینه تروحتی رایگان هستند.ازطرفی می توانیدبه مراکزبهداشت روانی که درنزدیکی محل زندگی شما وجوددارند،مراجعه کنید.این مراکزمی توانندبه شما مشاوره ای لازم راارائه دهند.

سئوال :اگرکسی مبتلا به MDE باشد،متخصصان بهداشت روانی چگونه می توانندبه اوکمک کنند؟
پاسخ:دردرجه اول متخصصان مراقبتهای بهداشتی ممکن است به شما توصیه هائی ارائه دهند.روانپزشکان وپزشکان می توانندداروهای ضدافسردگی رابرای شما تجویزکنند.این داروها قادرندخواب شماراتنظیم کرده ووضعیت روحی شمارابهترکنند.با این وجودآنها درطرزفکر یادید شما تغییرچندانی ایجادنمی کنند ومحیط شما راهم تغییر نمی دهند.
اگرچبزی درزندگی وجودداردکه باعث احساس افسردگی شما می شود،اشخاصی راپیداکنیدکه بتواننددرنگرانیهای شما سهیم شوندو باآنان درموردراههای بهبودوضعیت خودمشورت کنید.صحبت کردن با کسانی که وضعیت مشابه شمارادارند، می تواندایده ها وحمایتهائی رامطرح کندکه ممکن است خیلی مفیدباشند.

ایجاد لحظات خوش درزنگی می تواندخیلی مفیدوپرارزش باشد.ورزش ، خواب ،تغذیه ، و فعالیت بدنی مناسب نیزخیلی مهم هستندوهریک به تنهائی می توانندبه تسکین ودرمان برخی ازعلائم افسردگی کمک کنند.

آنچه که مهم است به خاطربسپاریداین است که اگرشما افسردگی شدیددارید، این رابدانیدکه آن قابل درمان است وروشهای زیادی هم برای درمان آن وجوددارد. بیمارانی که درشرایط بحرانی وخودکشی قراردارند می تواند دربیمارستان بستری شوند. روشهای درمانی روانپزشکی نیز که نیازبه بستری شدن ندارند،برحسب طول درمان ،استفاده از گروههای حمایتی وبرنامه های روزانه درمان متفاوت هستند.
 

****


منبع : مقاله: " Depression - Questions from the Clinic" نوسنده: Michelle N Carroll :سال2006 - مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved