مقایسه وضعیت عملکردکلیه های افرادنخاعی دردرازمدت

    

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

مقدمه

 ازگذشته تا كنون  نارسائی کلیوی  علت عمده مرگ افرادمبتلا به آسیب نخاعی بوده است.باوجوداینکه مرگ های حاصل ازنارسائی کلیه درسالهای اخیرکاهش داشته اند، اما هنوزهم مراقبت ازدستگاه ادراری ،نگرانی عمده آن عده از افرادنخاعی است که عملکردمثانه آنان طبیعی نمی باشد.

روش های مختلف زیادی جهت تخلیه ادرار ازمثانه مورد استفاده قرارمی گیرندکه رایج ترین آنها عبارتنداز:سونداژمتناوب(ICP)،سوندهای کاندومی، سوندهای مداوم ( فولی) ، سیستوستومی(ایجادسوراخی به درون مثانه به روش جراحی :مترجم) فوق عانه، وروش Crede . هرروش ازنظر راحتی، هزینه ، وخطر ابتلا به عوارض ثانویه پزشکی دارای مزایا ومعایبی هستند.

روشهای دفع ادرار اغلب باتوجه به سطح و نوع ضایعه فرد مورداستفاده قرار می گیرند. (بسته به اینکه نرون های حرکتی سطوح فوقانی یا تحتانی مثانه تحت تاثیرآسیب قرارداشته باشند). توان دست هرفرد نیزمی تواند تعیین کننده نحوه برنامه دفع ادراراو باشد.

هدف

هنوزهم درمورد تاثیرات روش های مختلف دفع ادرار و حفظ عملکرد کلیه ها بحث وجود دارد.بطورکلی ما برای شناخت نتایج بلندمدت برنا مه دفع ادرار به اطلاعات قابل اطمینانی نیاز داریم.دراین میان پزشکان می توانندجهت انتخاب بهترین روش دفع ادراربه افرادنخاعی کمک نمایند. بنابراین ،هدف ازاین مطالعه این بوده که اثر روش های دفع ادراربرروی عملکردکلیه های افرادنخاعی دربلندمدت تعیین گردد.

طرح

درمجموع، تعداد 1114 نفرازافرادنخاعی درنظرگرفته شدند که معیارهای شرکت دراین تحقیق را داشتند و همگی در مرکز پزشکی بیرمنگهام دانشگاه آلبامای ، تحت یک الگوی سیستم مراقبتی قرارگرفتند. این نمونه ازافرادنخاعی شامل کسانی می شدندکه از 6 نوع روش مختلف برای دفع ادرارخوداستفاده می کردندواین موضوع باعث شدکه ارزیابی روش ها نسبت به مطالعات قبلی باطیف گسترده تری انجام شود.


روش کار

طبق روال سالیانه ،یک اسکن کلیوی درطی چندسال اول پس ازآسیب نخاعی انجام شده بود.بعدازآن، کسانی که مشکل نداشتند، معمولا" کمتر و یا براساس نیاز اسکن  کلیه می شدند.حداکثرمدت پیگیری 21 سال طول کشید. 20 درصد افراد حداقل به مدت 10 سال و40 درصد نیز به مدت 5 سال تحت پیگیری قرارداشتند.

معیار ارزیابی عملکردکلیه ها ، جریان موثر پلاسما در کلیه (ERPF ) بود.علاوه براین ، جهت شناسائی وجودسنگ های ادراری طبق روال سالیانه عکسبرداری با اشعه ایکس ازکلیه ها،میزنای ها،ومثانه (KUB) انجام شده بود.آزمایشات تکمیلی نیزبرحسب نیازانجام شده بودند.ازسوی دیگر،اطلاعات مربوط به هرگونه عوارض دیگر ارولوژیکی و روش های دفع ادرارهم جمع آوری شده بودند.
تحلیل آماری:

تجزیه وتحلیل های جداگانه ای به صورت کلی و جداگانه درمورد ERPF کلیه ها (چپ وراست) انجام شده بود.تصمیم گرفته شده بودکه از بهترین روش تجزیه وتحلیل استفاده از مدل کلی خطی مختلط(general linear mixed model) بود.این روش برای مطالعه افراد معین وتکرارمشاهدات روی آنان وبررسی تعدادنامساوی از مشاهدات ، و مشاهدات با فواصل نامساوی برحسب فرد به کارمی رود.همچنین این روش برای بررسی تغییرروش های دفع ادراربا گذشت زمان بعدازضایعه کاربرددارد.


نتایج

بطورکلی ERPF درافرادمبتلا به ضایعات گردنی، افرادمسن و زنان کمترشده بود،در حالی که درافراد سالم مقدارآن ثابت است. سنگهای کلیوی منجربه افت عملکردکلیه ها می گردند وبایدخیلی سریع درمان شوند.درمجموع ،همراه با گذشت زمان بعدازآسیب،تغییرات بسیارکمی درعملکردکلیه ها وجودداشت. به لحاظ بالینی نیزباگذشت زمان هیچ گونه تفاوت معناداری درتغییرعملکردکلیه ها ی افرادی که ازروشهای مختلف دفع ادراراستفاده می کردند،وجودنداشت.

بامراقبت مناسب ازدستگاه ادراری صرف نظرازروش انتخاب شده ، عملکردکلیه های افرادنخاعی دردرازمدت به خوبی حفظ می شود. باوجوداین که عفونت قسمت های تحتانی دستگاه ادراری وسنگهای کلیوی در کسانی که ازسوندهای مداوم یا ازسوندهای فوق عانه استفاده می کنند وجوددارد،ولی این مواردخیلی راحت ترازعفونت بخش های فوقانی درمان می شوند.فردنخاعی به جای نگرانی ازیک روش خاص که ممکن است منجربه وخامت عملکردکلیه ها شود، بایدقادرباشد مناسب ترین روش کنترل ادراررامتناسب با نیازهای خود انتخاب کند.
 

****منبع : مقاله: "
مقایسه وضعیت عملکردکلیه های افرادنخاعی دردرازمدت" نويسنده : Vickeri Bartonسال 2006 - مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -تیر ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved