آيين نامه تخصيص ويلچر ايستا

اداره کل درمان

معاونت بهداشت و درمان  بنياد شهيد و امور ايثارگران

 

   

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

ضايعه در نخاع سيستمهای مختلف بدن را تحت تأثير قرارداده و در عملکرد آنها اختلال ايجاد می کند. بی حرکتی ، نشستن مداوم برروی ويلچر و کاهش فعاليت سبب ايجاد کاهش ظرفيت هوازی ، اختلال در سيستم قلبی - عروقی ، استئوپروز ، اختلالات کليویو دفرميتی مفاصل می گردد.

يکی از مهمترين فعاليتهايی که می بايست در برنامه تمرين درمانی يک فرد نخاعی قرار گيرد ايستادن ( Standing ) است . ايستادن با توجه به وضعيت فرد روشهای متفاوتی دارد ، يکی از اين روشها استفاده از ويلچر ايستا می باشد.

هدف :

ماده 1-  ايستايی نه تنها تا حدود زيادی استقلال از دست رفته فرد جانباز را به او باز گردانيده و باعث افزايش توانايی روحی و جسمی جانباز می شود و  حالت خوشايند رو در رويی يا چشم در چشمی با ديگران را مجددا" برای وی ايجاد می کند ، بلکه تأثيرات مفيدی بر روی سيستمهای مختلف بدن برجا می گذارد که اهم آن عبارت است از :

  1. کاهش اسپاسم و کنترل درد

  2. جلوگيری از کنتراکچر و محدوديت حرکتی مفاصل

  3. پيشگيری از پيشرفت پوکی استخوان و جلوگيری از شکستگی استخوانها

  4. پيشگيری از تشکيل سنگ دستگاه ادراری

  5. بهبود گردش خون و پيشگيری از زخم بستر

  6. بهبود درناژ سيستم کليوی ، بهبود و افزايش فعاليتهای دستگاه گوارش

  7. افزايش تحمل جسمی - روانی بيمار برای کنترل عوارض ناشی از بيماری

ماده 2 -  گروه هدف :

جانبازان نخاعی با عارضه پاراپلژی - تری پلژی و کوادری پلژی با رعايت موارد ذيل مشمول دريافت ويلچر ايستا می باشند.

  • شرايط و ضوابط اختصاصی تحويل ويلچر ايستا :

ماده 3 - ارائه نظريه پزشک متخصص طب - فيزيکی در قالب فرم تخصيص ويلچر ايستا فرم شماره 1 ( بپيوست ) مبنی بر تاييد استفاده از ويلچر ايستا و با ذکر نوع ويلچر الزامی می باشد.

ماده 4 - تخصيص ويلچر ايستا بر اساس ملاکهايی همانند ميزان دامنه حرکتی مفاصل ، شدت اسپاسم ، ايندکس Body Mass Index) BMI) سطح ضايعه و سابقه صرع و تشنج صورت می گيرد.

ماده 5 - نظريه مرکز ارتزو پروتز درخصوص ابعاد ويلچر در قالب فرم شماره 2 ( بپيوست ) الزامی است .

ماده 6 - آموزش استفاده بهينه از ويلچر ايستا به جانبازان توسط مرکز ارتزو پروتز

شرايط و ضوابط عمومی تحويل ويلچر ايستا :

ماده 7 - مدت زمان تخصيص ويلچر ايستا هر 10 سال يکبار می باشد.

ماده 8-  مسئول نظارت بر حسن اجرای آيين نامه ، اداره کل درمان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی