قوانين  و مقررات  بنياد شهيد و امور ايثارگران  و جامعه هدف

جلد پنجم

بهداشت و درمان و توانبخشی

 

   

 

 

 

 

 

 

 
عنوان:
استراحت پزشکی
مصداق:
آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:
آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران
مستندا به :
تبصره ماده 3 آئين نامه
دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:
سازمان تامين اجتماعی
مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :
1- مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235
شرح قانون:
بموجب اين قانون کليه هزينه های درمانی آزادگان و افراد تحت تکفل آنها توسط سازمان تامين اجتماعی پرداخت خواهد شد

  
عنوان:

صدور گذرنامه برای اعزام به خارج

مصداق:

جانبازان و مجروحين انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

قانون اصلاح بند " 1 " ماده " 18 " قانون گذرنامه ( مصوب 10/12/51 ) مصوب 23/5/70 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

بند " 5 " ماده واحده

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

بنياد شهيد ( بنياد شهيد و امور ايثارگران ) - نيروی انتظامی

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 274

شرح قانون:

بموجب اين ماده واحده صدور گذرنامه و تمديد و صدور اجازه خروج از ايران برای جانبازان و مجروحين جنگ با معرفی بالاترين مقام نهاد مربوطه يا امضاء مجاز وی ممکن خواهد بود.

 

 
عنوان:

 اعزام به خارج از کشور

مصداق:

 مجروحين جنگی

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه اجرايی قانون لزوم اعزام مجروحين انقلاب اسلامی به خارج از کشور مصوب 2/4/64 هيات وزيران

مستندا به :

 کل آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 بنياد شهيد ( بنياد شهيد و امور ايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1364 صفحه 763

شرح قانون:

 بموجب اين آئين نامه لزوم اعزام به خارج مجروحين انقلاب اسلامی توسط کميسيون    پزشکی که مرکب ازتعدادی پزشک متخصص می باشد بررسی خواهد شد.

 

 
عنوان:

اعزام به خارج از کشور

مصداق:
جانبازان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

آئين نامه اجرايی ماده 13 قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 28/7/79 هيات وزيران

مستندا به :

تبصره ماده 8 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

بانک مرکزی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1379 صفحه 1250

شرح قانون:
بانک مرکزی موظف است سالانه حداکثر مبلغ يک ميليون دلار در اختيار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنياد درخصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزينه شود

 
عنوان:

 جانباز شناختن آزاده و اعزام به خارج آنها جهت معالجه

مصداق:
 آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات  وزيران

مستندا به :

 ماده 6 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 بنياد مستضعفان و جانبازان ( بنياد شهيد و امور ايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 938

شرح قانون:

 بموجب اين قانون بنياد مستضعفان ( بنياد شهيد و امور ايثارگران ) موظف است در مورد جانبازی کسنی که حين معالجه احتمال بيماری آنها وجود دارد و همچنين آزادگانی که خود را جانباز می دانند با استعلام از کميسيون پزشکی اقدام کند. ضمنا" بنياد موظف است در مورد آزادگانی که جهت معالجه نياز به اعزام به خارج دارند برحسب اولويت اقدام کند.

 

 
عنوان:

 تامين بودجه هزينه های درمانی و بهداشتی

مصداق:
 آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 13 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مديريت و برنامه ريزی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 940

شرح قانون:

 هزينه های موضوع آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان همه ساله در قانون بودجه توسط مراجع ذکر شده پيش بينی و اختصاص خواهد يافت.

 

 
عنوان:

 تامين هزينه های درمان

مصداق:
 آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آ یين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 5 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سازمان مديريت و برنامه ريزی - سازمان بهزيستی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 938

شرح قانون:

 بموجب اين قانون کليه هزينه های تامين درمان آزادگان با احتساب هزينه های اضافی لازم جهت امور بهزيستی و توانبخشی هر سال توسط مديريت و برنامه ريزی محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنين هزينه های سفر بيماری ، اندام مصنوعی و ... نيز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

 
عنوان:

بيمه کارگران معلول يا شهيد

مصداق:

بيمه شدگان توسط کارفرما که شهيد يا معلول شده اند

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

قانون راجع به برقراری مستمری در باره بيمه شدگانی که بعلت همکاری با نيروهای مسلح شهيد يا معلول شده يا می شوند مصوب 18/11/60 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

تبصره 7 ماده واحده

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

نيروهای مسلح

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1360 صفحه 183

شرح قانون:

بموجب اين قانون بيمه شدگانی که توسط کارفرما بعنوان مامور يا داوطلب به مناطق جنگی اعزام شده اند باداشتن شرايط ذيل در صورت معلول يا شهيد شدن مشمول مقررات اين قانون خواهند بود :

1. معرفی شدن از سوی کارگاه بصورت کتبی

2. مرجع اعزام کننده ، صلاحيت اعزام را داشته باشد.

3. شهادت يا معلول شدن بيمه شده موردتائيد شورای عالی موارد درگذشت ( موضوع تبصره 4 قانون ) قرار گيرد.

 

 

 
عنوان:

بيمه خدمات درمانی نيروهای مسلح

مصداق:

آزادگان نيروهای مسلح

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

ماده 7 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

نيروهای مسلح - سازمان مديريت و برنامه ريزی

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 938

شرح قانون:

بموجب اين قانون نيروهای مسلح موظف هستند آزادگان سازمان خود و خانواده آنها را تحت پوشش بيمه خدمات درمانی قرار دهند و کسانی که بسيجی يا سرباز بوده و اسير شده اند تا صدور کارت پايان خدمت تحت پوشش بيمه خدمات درمانی نيروهای مسلح قرار خواهند گرفت . هزينه های مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

 
عنوان:

معالجه ( تامين اجتماعی )

مصداق:

آزادگان مشمول تامين اجتماعی

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

ماده 10 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 939

شرح قانون:

بموجب اين قانون سازمان تامين اجتماعی مکلف است در چارچوب آئين نامه اجرائی قانون حمايت از آزادگان نسبت به مداوای آزادگان مشمول تامين اجتماعی اقدام کند.

 

 

 
عنوان:

 تامين اجتماعی و خدمات درمانی

مصداق:
 مصدومين و معلولين انقلاب اسلامی و خانواده آنها ( همسر ، پدر ، مادرو فرزند ) و اعضاء خانواده شهدای انقلاب اسلامی
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 لايحه قانونی راجع به تامين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهدای انقلاب اسلامی مصوب 25/12/58 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

 مواد 1 تا 6 قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

 مجموعه مصوبات تسهيلاتی و حمايت از ايثارگران - جلددوم - صفحه 106

شرح قانون:

 بموجب اين لايحه قانونی معلولين انقلاب اسلامی و اعضاء خانواده آنها ( پدر ، مادر و فرزند و همسر ) و همچنين اعضای خانواده شهدای انقلاب اسلامی می توانند از خدمات درمانی موضوع قانون تامين خدمات درمانی مستخدمين دولت بدون پرداخت حق سرانه تامين درمان بهره مند گردند.

 

 

 
عنوان:

 تامين اجتماعی و خدمات درمانی

مصداق:

 خانواده محترم شهداء ، اسراء ، مفقودين و جانبازان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 قانون الزام سازمان تامين اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعی مصوب21/8/68 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

 بند ج ماده واحده قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1368 صفحه 590

شرح قانون:

 بموجب اين بند از ماده واحده ، بيمارستانهای تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی مکلفند 20% از تخت های خود را به پذيرش بيمارانی که از خانواده شهداء ، اسراء ، و مفقودين و جانبازان هستند به طور رايگان اختصاص دهند.

 

 

عنوان:

 پرداخت حق بيمه

مصداق:

 پدر ، مادر، همسر ، خواهر و برادر تحت تکفل و فرزندان شهداء

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه اجرايی بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 5/6/74   هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 1 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مديريت - بنياد مستضعفان وجانبازان (بنياد شهيد و امورايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

  مجموعه مصوبات تسهيلاتی و حمايت از ايثارگران - جلد دوم صفحه 172

شرح قانون:

 1. بموجب اين قانون 80% سهم حق بيمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول بعهده دولت و 20% بقيه بعهده بيمه شده خواهد بود.

2 . در مواردی که بيمه شده توانايی پرداخت 20% سهم خود را ندارد با تشخيص بنياد شهيد ، از اعتبارات بنياد پرداخت خواهد شد

 

 

 
عنوان:

 پرداخت حق بيمه

مصداق:

 آ زادگان مستخدم دولت

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70هيات وزيران

مستندا به :

 مواد 9 و 10 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 کليه دستگاهها

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 236

شرح قانون:

 مدت اسارت آزادگان که در استخدام دولت هستند در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بيمه به ازای هر يک سال اسارت 2 سال سابقه کاری و پرداخت حق بيمه محاسبه می گردد.

 

 
عنوان:

 حق بيمه

مصداق:
 آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 12 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 237

شرح قانون:

 مدت اسارت آزادگانی که عضو صندوقهای حمايتی خاص نيستند و به مرگ طبيعی فوت کنند با تامين پرداخت حق بيمه دو برابر مدت اسارت آنان جزء سوابق پرداخت حق بيمه تلقی می شود.

 

 

 
عنوان:

 پرداخت حق بيمه

مصداق:

 جانبازان 25% و بالاتر و افراد تحت تکفل آنها

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه اجرايی بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 5/6/74 هيات وزيران و اصلاحيه بعدی مصوب 25/9/75

مستندا به :

 ماده 2 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی - سازمان مديريت - بنيادمستضعفان و جانبازان ( بنياد شهيد وامورايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1375 صفحه 757

شرح قانون:

 پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان با رعايت ماده ( 1 ) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372 بر عهده دولت می باشد.

 

 
عنوان:

 نحوه محاسبه حق نگهداری

مصداق:
 جانبازان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 قانون ارتش مصوب 7/7/66 ، قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/70، قانون استخدام وزارت اطلاعات مصوب 25/4/74 ، قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 27/4/74 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

 ماده 172 قانون ارتش ، ماده 189 قانون مقررات استخدامی سپاه ماده 102 قانون استخدام وزارت اطلاعات و ماده 183 قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 ارتش ، سپاه ، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 490 - سال 1366 صفحه 673- سال 1374 صفحه 283- و سال 1374 صفحه 445

شرح قانون:

1. برای جانبازانی که به تائيد کميسيون پزشکی در انجام کارهای روزانه محتاج کمک هستند در صورتی که در آسايشگاه نباشند حداقل 150 و حداکثر 300 برابر ضريب ريالی حقوق نگهداری در نظر گرفته می شود.

2. در صورت اشتغال حق نگهداری قطع خواهد شد.

 

 
عنوان:

 ارائه خدمات پزشکی

مصداق:

 آزادگان و کسانی که تحت پوشش بنياد مستضعفان و جانبازان يا نهاد ديگری نبوده اند.

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 8 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سازمان بهزيستی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صحفه 939

شرح قانون:

 بموجب اين قانون سازمان بهزيستی اولا" موظف به ارائه کليه خدماتبه آزادگان و خانواده آنها می باشد و ثانيا" آزادگانی که تحت پوشش بنياد يا نهاد ديگری نيستند می توانند با تجويز پزشک متخصص و تاييد ستاد از خدمات توانبخشی از قبيل کاردرمانی ، فيزيوتراپی و ... رايگان استفاده کنند. هزينه بعهده سازمان بهزيستی خواهد بود.

 

 
عنوان:

 تسهيلات خدمات درمانی پرسنل شاغل در سپاه

مصداق:
 جانبازان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/70 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

 ماده 194 قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران

مهلت  اعتبار  قانونی:
نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 491

شرح قانون:

 تمامی جانبازان شاغل در سپاه و خانواده تحت تکفل آنها ، تحت پوشش تسهيلات خدمات درمانی سازمان خدمات درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهند گرفت .

 

 
عنوان:

 تسهيلات خدمات درمانی

مصداق:
 جانبازان شاغل در نيروی انتظامی و افراد تحت پوشش آنها
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 27/4/74 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

 ماده 186 قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 نيروهای انتظامی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1374 صفحه 446

شرح قانون:

 بموجب اين قانون جانبازان و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته نيروی انتظامی تحت پوشش سازمان تامين خدمات درمانی خواهند بود.

 

 

 
عنوان:

 خدمات درمانی بهداشتی

مصداق:
 آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آ ئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

 ماده 3 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
 نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 937

شرح قانون:

 بموجب اين قانون کليه آزادگانی که حين ورود به ايران سالم تشخيص داده شوند کارت بهداشتی دريافت خواهند کرد و کليه معاينات و خدمات بهداشتی ارائه شده به آنها با ارائه کارت رايگان خواهد بود در صورتی که آزاده وابسته به يکی از موسسات بيمه باشد ، موسسه معالجه کننده می تواند با ارائه اسناد پزشکی کل هزينه ها را از بيمه دريافت کند.

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 3 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 936

شرح قانون:

  بموجب اين قانون کليه آزادگانی که حين ورود به ايران بيمار تشخيص داده شوند توسط   مرکزبهداشتی درمانی وزارت بهداشت بطور رايگان معالجه خواهند شد.

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 4 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  بيمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  بموجب اين قانون کليه بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان تامين اجتماعی مسئول پذيرش و مداوای آزادگان با رعايت اولويت تا بهبودی کامل آزادگان می باشند و درصورت نياز به مشاوره يا متخصص می توانند به بيمارستان مجهزتر اعزام کنند.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:
  جانبازان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه اجرايی ماده 13 قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 28/7/79  هيات وزيران

مستندا به :

  بند "ب " ماده 8 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1379 صفحه 1250

شرح قانون:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است بخشی از ظرفيت تخت های بيمارستانهای تحت پوشش خود را به جانبازان نيازمند به بستری اختصاص دهد.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:

  جانبازان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون ارتش مصوب 7/7/66 و قانون مقررات سپاه مصوب 21/7/70 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده 175 قانون ارتش و ماده 194 قانون مقررات سپاه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  ارتش - سپاه

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 491 - سال 1366 صفحه 674

شرح قانون:

1. بموجب اين قانون جانبازان ارتش و سپاه و عائله تحت تکفل آنها تحت پوشش بيمه خدمات درمانی قرار خواهند گرفت .

2. پرسنل کادر ثابت ارتش می توانند از امکانات سازمان تامين خدمات درمانی ارتش استفاده کنند.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:
  جانبازان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه اجرايی ماده 13 قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 28/7/79 هيات وزيران

مستندا به :

  بند " الف " ماده 8 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1 . مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1379 صفحه 1250

شرح قانون:

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است امکان استفاده کليه جانبازان با کاهش فرانشيز ( خود پرداخت ) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمانهای تامين اجتماعی و بهزيستی کشور را در قبال دفترچه بيمه خدمات درمانی فراهم نمايد.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:

  پرسنل وزارت اطلاعات که شهيد شده اند

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون استخدام وزارت اطلاعات مصوب 25/4/74 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده 34 قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت اطلاعات

مهلت  اعتبار  قانونی:
    نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1374 صفحه 270

شرح قانون:

 وزارت اطلاعات موظف به بيمه کردن پرسنل خود در قبال حوادثی که منجر به شهادت آنها شود می باشد.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی

مصداق:

  پرسنل ارتش و سپاه که شهيد شده اند

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب7/7/66 و قانون مقررات استخدامی سپاه  مصوب21/7/70مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده 177 ارتش و ماده 197 سپاه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  ارتش و سپاه

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1366 صفحه 674 و سال 1370 صفحه 492

شرح قانون:

1. بموجب اين قانون پرسنل ارتش و سپاه در قبال حوادثی که منجر به شهادت آنها شود بيمه خواهند بود.

2. مقررات اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل و آئين نامه آن خواهند بود.

3. محل تامين اعتبار صندوق بيمه ارتش و سپاه خواهد بود.

 

 

 
عنوان:

  امکانات درمانی

مصداق:

  خانواده شهدا ء ، اسراء ، مفقودين ، جانبازان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه اجرايی قانون الزام سازمان تامين اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده (3 ) قانون تامين اجتماعی

مستندا به :

  تبصره 1 ماده 3 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه مصوبات تسهيلاتی و حمايت از ايثارگران - جلد دوم صفحه 120

شرح قانون:

  بموجب اين قانون بيمارستانهای تحت مالکيت سازمان تامين اجتماعی موظف اند 20% از تختهای خود را به خن اختصاص دهندانواده شهداء ، اسراء ، مفقودين و جانبازان.

 

 

 
عنوان:

  فراهم کردن تسهيلات مورد نياز پرسنل جانباز سپاه از قبيل خدمات درمانی ، توانبخشی اياب و ذهاب

مصداق:

  پرسنل جانباز سپاه پاسداران

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/70 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده 200 قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 492

شرح قانون:

  بموجب اين قانون سپاه پاسداران موظف است تسهيلات لازم و مورد نياز از قبيل خدمات درمانی ، توانبخشی را در اختيار پرسنل جانباز خود جهت حل مشکلات آنها و برای بازگشت آنها به محيط کار فراهم نمايد.

 

 

 
عنوان:

  خدمات درمانی جنبی از قبيل دست و پاهای مصنوعی

مصداق:

  آزادگانی که تحت پوشش بنياد مستضعفان يا نهاد ديگری نمی باشند

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 9 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  جمعيت هلال احمر

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 939

شرح قانون:

  بموجب اين قانون جمعيت هلال احمر موظف به ارائه خدمات جنبی با رعايت اولويت به افراد مشمول در اين ماده می باشد.

 

 

 
عنوان:

  صدور دفترچه خدمات درمانی

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 4 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  شبکه های بهداشت و درمان استانها و موسسات صادر کننده دفترچه های بيمه خدمات درمانی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 937

شرح قانون:

  بموجب اين قانون آزادگان و افراد تحت تکفل آنها می توانند با ارائه کارت آزادگی به همراه معرفی نامه ستاد رسيدگی به امور آزاگان دفترچه تامين خدمات درمانی دريافت کرده و موسسات ذيربط موظف به صدور دفترچه ميباشند

 

 

 
عنوان:

 صدور دفترچه درمان

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 3 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  بموجب اين قانون برای آزادگان مشمول اين آئين نامه و خانواده تحت تکفل آنها دفترچه درمانی صادر خواهد شد يا اگر دارای دفترچه هستند دفترچه آنها ممهور به مهر مخصوص آزادگان خواهد شد.

 

 

 
عنوان:

  محاسبه مدت معالجه جزء سابقه بيمه

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 11 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  کليه دستگاهها

مهلت  اعتبار  قانونی:

  نامحدود

منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 237

شرح قانون:

  بموجب اين قانون مدت معالجه آزادگان مستخدم دولت و همچنين استراحتهای بعدی آنان با  تائيد پزشک متعهد دستگاه جزء سابقه پرداخت حق بيمه و خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد

 

 

 
عنوان:

  قرنطينه ( خدمات بهداشتی درمانی )

مصداق:

  آزادگان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزاگان مصوب12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 1 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:

  نامحدود

منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 936

شرح قانون:

  بموجب اين قانون کليه آزادگان حين ورود به ايران قرنطينه می شوند تا عدم يا وجود بيماريهای واگيردار آنان مشخص گردد.

 

 

 

 
عنوان:

  تعيين ميزان از کارافتادگی

مصداق:

  معلولين نيروهای مسلح ( جانبازان )

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون راجع به برقراری مستمری در باره بيمه شدگانی که بعلت همکاری با نيروهای مسلح شهيد يا معلول شده يا می شوند مصوب 18/11/60 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  تبصره 5 ماده واحده

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  کميسيونهای پزشکی مقرر در ماده 91 قانون تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:

  نامحدود

منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1360 صفحه 183

شرح قانون:

  بموجب اين قانون تعيين درجه و ميزان از کارافتادگی مشمولين اين قانون توسط کميسيونهای پزشکی ماده 91 قانون تامين اجتماعی مشخص می گردد.

 

 

 

 
عنوان:

  مستمری از کارافتادگی کلی

مصداق:

  آزادگان از کارافتاده کلی

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 5 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  کميسيون پزشکی بنياد مستضعفان و جانبازان ( بنياد شهيد و امورايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  بموجب اين قانون آزادگانی که با تشخيص کميسيون پزشکی مستضعفان و جانبازان بر اثر ضايعات ناشی از زمان جنگ و اسارت از کارافتاده کلی شناخته می شوند مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار برقرار می شود. ميزان اين مستمری و نحوه محاسبه آن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون برقراری مستمری درباره بيمه شدگانی که بعلت همکاری با نيروهای مسلح .... مصوب 18/11/60 و اصلاحيه مورخ 8/4/72 هيات وزيران خواهد بود.

 

 
عنوان:

  کالاهای پزشکی ضروری و فوری

مصداق:

  بنياد مستضعفان و جانبازان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون اجازه استفاده بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از تسهيلات قانون مقرر در   قانون اصلاح ترخيص تعرفه های کالاهای پزشکی ضروری و فوری مورد نياز بنياد شهيد مصوب 12/9/69 مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده واحده قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  اداره گمرک

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 606

شرح قانون:

  بموجب اين ماده واحده بنياد مستضعفان در حين واردکردن کالاهای پزشکی مورد نياز و ضروری خود ، از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهد بود

 

 
عنوان:

  صدور گواهی تاريخ آزادی

مصداق:

  آ زادگان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 2 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  ستاد رسيدگی به امور آزادگان ( بنياد شهيد و امور ايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:

  نامحدود

منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  بموجب اين قانون صدور گواهی تاريخ آزادی به منظور ادامه حمايت از خانواده های آنان با ستاد رسيدگی به امورآزادگان است.

 

 

 
عنوان:

  ارائه گزارش خدمات بهداشتی و درمانی

مصداق:

  آزادگان

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 14 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  کليه دستگاههای اجرا کننده

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 940

شرح قانون:

  کليه دستگاههای اجرا کننده آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود هر 6 ماه يکبار به ستاد رسيدگی به امور آزادگان ( بنياد شهيد و امور ايثارگران ) می باشند.

 

 

 

 
عنوان:

  اجازه ورود لوازم خاص مورد نياز

مصداق:
جانبازان
 نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  اجازه ورود ابزار و وسائل و لوازم و کالاهابرای استفاده خاص جانبازان مصوب15/11/67 هيات وزيران

مستندا به :

  کل تصويب نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  بنياد جانبازان و مستضعفان ( بنياد شهيد و امورايثارگران )

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه مصوبات تسهیلاتی و حمايت از ايثارگران - جلد دوم - صفحه 110

شرح قانون:

  بموجب اين تصويب نامه با تشخيص معاون رئيس جمهور در امور جانبازان می توان تا سقف 10/000/000 دلار کالاهای خاص مورد نياز جانبازان وارد کرد.

 

 

 
عنوان:

  لوازم پزشکی

مصداق:

  بنياد شهيد

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

   قانون راجع به معافيت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و       باربری لوازم و وسايل پزشکی ، ارتوپدی ، دارو که توسط بنياد شهيد وارد می شود مصوب

   15/7/61 مجلس شورای اسلامی 

مستندا به :

  ماده واحده قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  گمرک ايران

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1361 صفحه 71

شرح قانون:

  بموجب اين ماده واحده ، گمرک ايران مجاز به ترخيص وسايل و لوازم پزشکی مورد نياز بنياد شهيد بدون حقوق و عوارض گمرکی به استثنای هزينه انبارداری و باربری خواهد بود.

 

 

 
عنوان:

  تعيين مستمری

مصداق:

  خانواده آزاده جانباز ، مجروح يا بيمار

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصو ب  9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 7 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

 کميسيون پزشکی بنياد شهيد و ستاد رسيدگی به امور آزادگان ( بنياد شهيد و امور ايثارگران)

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  جهت خانواده آزاده و جانباز يا مجروح يا بيمار که به تشخيص مراکز ذکر شده قبل از زمان بازتوانی بر اثر بيماری ناشی از زمان اسارت فوت شده اند ، مستمری تعيين می گردد

 

 

 
عنوان:

  ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری

مصداق:
 آ زادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  تبصره 2 ماده 8 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سازمان بهزيستی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 939

شرح قانون:

  بموجب اين قانون سازمان بهزيستی موظف است با رعايت اولويت به آزادگان و خانواده های آنها که منبع درآمد ندارند خدماتی از قبيل انجام امور مشاوره و مددکاری اجتماعی و ... ارائه دهد.

 

 
عنوان:

  اولويت در مداوای بيماران

مصداق:

  آزادگان و افراد تحت تکفل آنها

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب  12/12/69 هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 11 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  بنياد شهيد - ستاد رسيدگی به امور آزادگان ( بنياد شهيد و امورایثارگران ) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 939

شرح قانون:

  بموجب اين قانون بنياد شهيد موظف به پذيرش اولويت آزادگان بيمار و افراد تحت تکفل آنها با معرفی ستاد رسيدگی به امور آزادگان است و وزارت بهداشت موظف به پرداخت کليه هزينه ها بر اساس ليست صورت هزينه بنياد شهيد خواهد بود.

 

 

 
عنوان:

  نظارت بر اجرای مفاد آئين نامه اجرايی قانون حمايت از آزادگان

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 12/12/69هيات وزيران

مستندا به :

  ماده 12 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  کليه دستگاهها

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1369 صفحه 940

شرح قانون:

  بموجب اين قانون کليه دستگاهها موظف می باشند يک يا چند نفر را در معاونتهای خود جهت رسيدگی به امور آزادگان مشخص و به ستاد رسيدگی به امور آزادگان معرفی کنند.

 

 

 

 
عنوان:

  هزينه درمان

مصداق:

  جانبازان مبتلا به سرطان و تالاسمی

نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

  قانون اصلاح مواد 189 قانون مقررات استخدامی سپاه ، 172 قانون ارتش و 183 قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی مصوب 26/11/76مجلس شورای اسلامی

مستندا به :

  ماده واحده قانون

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سپاه ، ارتش و نيروی انتظامی ( نيروهای مسلح )

مهلت  اعتبار  قانونی:
  نامحدود
منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1376 صفحه 1185

شرح قانون:

  بموجب اين قانون ضريب ريالی هزينه درمان جانبازان مبتلا به بيماريهای سرطان و تالاسمی مشمول قوانين نيروهای مسلح به ميزان هزار برابر ضريب ريالی تعيين می شود.

 

 

 
عنوان:

  هزينه های درمانی

مصداق:
  آزادگان
نام ، تاريخ و مرجع تصويب:

 آ ئين نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعی آزادگان مصوب 9/5/70 هيات وزيران

مستندا به :

  تبصره ماده 3 آئين نامه

دستگاههای  متولی  ارائه  خدمات  يا تسهيلات:

  سازمان تامين اجتماعی

مهلت  اعتبار  قانونی:

  نامحدود

منبع :

1. مجموعه قوانين و مقررات مصوب سال 1370 صفحه 235

شرح قانون:

  بموجب اين قانون کليه هزينه های درمانی آزادگان و افراد تحت تکفل آنها توسط سازمان تامين اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی