آشنائی با سطوح عملکرد نخاع

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 برای تعیین قسمت خاصی ازنخاع که دچارضایعه شده است ازیکسری حروف واعداد استفاده می شود. برای مثال ضایعه درناحیه C4 به این مفهوم است که آسیب درمهره چهارم ودرناحیه گردن ایجادشده است.

نخاع دارای چهاربخش گردنی، سینه ای، کمری وخاجی است . درواقع ضایعات نخاعی که منجربه کوآدری پلژی و پاراپلژی می شوند درسه بخش بالارخ می دهند.

 

سطوح عملکرد C

- C1 تا C3 : حرکات سروگردن افراد مبتلابه ضایعه دراین ناحیه محدودمی شود، فردنیازمنددستگاههای کمک تنفسی است، درصحبت کردن با مشکل مواجه می گردد.

- C3 تا C4 : معمولا" افرادآسیب دیده دراین ناحیه دارای قدرت کنترل سروگردن می باشند ومی توانندشانه های خودرابه سمت بالا حرکت دهند.آنان قادرند بدون نیازبه دستگاههای کمکی تنفس نموده وقادربه تکلم نیزهستند.


- C5 : افرادمبتلا دارای قدرت کنترل سر وگردن هستند .بطورکامل می توانند شانه های خودرا کنترل کنند.می توانندآرنج های خودراخم کنند.قادربه چرخاندن کف دست به سمت بالا بوده وبه تنهائی توانائی خوردن، نوشیدن،شستن صورت ، مسواک زدن، و اصلاح صورت رادارند ومی توانندمراقبتهای بهداشتی خودراکنترل نموده واحتمالا" می توانندویلچرخودراهل داده و شاید توانائی رانندگی نیزداشته باشند.

- C6 : سر، گردن، شانه ها، دستها ومچ دراین ضایعه حرکت دارد ، فردمی تواندشانه های خودرابه سمت بالا حرکت دهد، قادربه خم کردن آرنجهای خودمی باشد، می تواندکف دست خودرابه سمت بالا وپائین حرکت داده و مچ دست رابازکند، می تواندنیازهای بهداشتی خودرامدیریت کند ، کارهای سبک خانه رااجراکند، توانائی انجام وکنترل مراقبتهای بهداشتی خودرادارد،فردمی توانددربسترجابجا گردد،می تواندبا استفاده ازکمک ازروی صندلی به سایرسطوح جابجا شود، وقادربه استفاده ازویلچرهای دستی می باشد.

- C7 : توانائی های این افراد مشابه افرادضایعه دیده C6 است بااین تفاوت که کارهای خودراراحت ترانجام می دهند، قادربه بازکردن آرنجها نیزمی باشد، برای انجام تمام فعالیتها نیازکمتری به کمک دارند.

سطوح عملکرد T


- C8تا T1 : انگشتان افرادضایعه دیده دارای قدرت ومهارت مناسبی بوده و عملکردی نزدیک به حالت طبیعی دارند .فردمی تواندبطورمستقل زندگی کرده و بدون نیازبه کمک ، نیازهای بهداشتی ومراقبت شخصی خودراانجام دهد، می تواند به تنهائی ازروی ویلچربه سایرسطوح جابجاگردد.

- T2 تا T6 : عملکرد سر، گردن ، شانه ها، دستها وانگشتان طبیعی است ، استفاده ازماهیچه های سینه ودنده افزایش یافته و بطورکلی درتمامی فعالیتها استقلال دارد، امکان داردعده کمی ازآنان توانائی راه رفتن با محدودیت دارند.

- T7 تا T12 : مشابه T2 تا T6 هستند، ولی دارای عملکرد وکنترل بیشتروسرفه های آنان با راندمان بهتری صورت می گیرد.

 

سطوح عملکرد L- L1 تا L5 : توان حرکتی آنان در نواحی ران وزانوبیشتراست ، راه رفتن افرادمی تواندبااستفاده ازوسایل کمکی امکان پذیرمی باشد.

 

 

****منبع: مقاله " آشنائی با سطوح عملکرد نخاع "   – ترجمه : مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 - برگرفته ازسایت: FAAST ( Florida Spinal Cord Injury Resource Center )

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved