خانواده های خوشبخت و موفق

 

   

www.isaarsci.ir

 

 

 

 

 

همانطور که می دانيم نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد يک خانواده با يکديگر جو عاطفی خانواده را بوجود می آورد. رابطه اعضای يک خانواده در پرورش کودکان، سلامت روح و رفتار آنها اثربخش بوده و آينده يک فرد و يک جامعه را می سازد.

اين رابطه به سه صورت ممکن است ظاهر گردد ( دموکراسی، آزادی مطلق و ديکتاتوری ) .

متخصصين امور خانواده و آسيبب شناسان اجتماعی دموکراسی را  عاقلانه ترين و انسانی ترين روش زندگی می دانند. بر اين اساس دو  جامعه شناس آمريکايی طی ده سال بررسی ويژگيهای خانواده خوشبخت سراسر جهان را که از لحاظ اقتصادی، نژادی، تحصیلی و طبقاتی با هم متفاوت بوده اند مورد مطالعه قرار داده و نتايج تحقيق خود را اين چنين مطرح می کنند.

ويژگيهای خانواده های خوشبخت و موفق:

1-تعهد:

اعضای خانواده نسبت به هم متعهد بوده و به نيازهای خانواده بيش از نيازهای خود اهميت می دهند و با آنکه خود مشکلاتی در زندگی دارند ولی اين مشکلات به تعهد آنها نسبت به خانواده آسيبی نمی رساند. اعضای خانواده های خوشبخت در پيگيری اهداف فردی مشوق هم بوده و از هر گونه فعاليتی که دوام و بقای خانواده را مورد تهديد قرار دهد پرهيز می کنند.

 2-قدردانی:

اعضای اين خانواده ها برای يکديگر ارزش و احترام قائلند. آنها با هم دوستانه رفتار می کنند و به جای عيب جويی و انتقاد، هنرها و فضيلتها و کارهای خوب يکديگر را به ياد می آورند.

3-ارتباط و با هم بودن :

امروزه اکثر مردم گرفتارند هر يک از اعضای خانواده به نوعی مشغول کار است آنها به علت مشکلات روزانه و شرايط اجتماعی اکثرا" دور ار خانه و يا دور از يکديگر در محيط خانه بسر می برند بنابراين بهتر است ساعتی از روز را در کنار هم قرار گيرند. ( مانند صرف شام ) .

خانواده های موفق و خوشبخت غالبا" از فرصتهای کوتاه برای ارتباط و ابراز علاقه استفاده می کنند. آنها بدون واهمه با هم به بحث و گفتگو  می پردازند و به حرفهای يکديگر توجه می کنند همه افراد خانواده حق دارند تصميماتی که در باره آنها گرفته می شود شرکت کنند و در عين حال مسئوليت دارند که در گرفتن تصميم و انجام وظايف خود عاقلانه رفتار کنند.

اعضای اين خانواده ها آشکارا و شرافتمندانه با هم ارتباط برقرار می سازند و از آزار رساندن، سرزنش، تسلط جويی و کنترل يکديگر خودداری می ورزند. آنها از با هم بودن يعنی حضور فعال در بحثهای جمعی خانوادگی و بيان افکار و نظرات و مصاحبت يکديگر لذت می برند.

4-همکاری و تعاون:

مشکلات زندگی اعضای خانواده های خوشبخت در مقابل مشکلات با هم متحد می شوند تا با دشواريها و هر بحرانی مقابله نمايند.

5-انضباط:

انضباط به معنای خويشتنداری و کنترل و هدايت رفتارهای خود می باشد. مشخص و  معين بودن هدفها و نظم و ترتيب کارهای خانوادگی، راه و رسم زندگی اعضا را مشخص می کند. آنها می فهمند که چرا بايد از انجام کاری خودداری کنند يا در مواقع معين وظايف خاصی را انجام دهند.

بنابراين بهتر است که تعهد ، قدردانی، ارتباط - همکاری و تعاون و انضباط را از ياد نبريم. 

 

 

****

منبع : مقاله "  "  -تهيه کننده : صديقه سرشکی -واحد خانواده  مرکز  ضايعات نخاعی  جانبازان

 

   

 

 

 

 

 

 

  بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved