برخورد با بيماران ضايعه نخاعی در بخش اورژانس

(ABCD در بيماران آسيب نخاعي)

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود ميزان قابل توجهی از آسيب های ساير ارگانها بهمراه ضايعات نخاعی، ضرورت يک بررسی سيستماتيک و کامل را در اين بيماران آشکار مي سازد. آسيبهای نخاعی شايع همراه در اين بيماران عبارتند از : ضايعات موسکولواسکلتال ( 18%) سر (15%) ريه (5/10% ) شکم ( 5/2%) کارديووسکولار ( 5/1%). در سال 1985 کالج جراحان آمريکا اختصار ABCDE را در برخورد با اين بيماران مطرح کرد. اولين اقدام در اين بيماران و بطور کلی هر بيمار ترومائی که وارد اورژانس می گردد برقراری يک راه هوائی مطمئن است. انتوباسيون نازوتراکئال و بهتر از آن انتوباسيون از راه دهان در صورت امکان برونكوسكوپي  مستقيم بدن جابجايی و دستگاری سر و گردن بيمار روش انتخابی است. در صورت وجود علائم بالينی شوک در بيمار با مقايسه نبض، درجه حرارت وضعيت هوشياری و Output ادراری مي توان شوک نروژنيک را از شوک هموراژيک افتراق داد. حفظ فشار خون متوسط بالای 90 ميلی متر جيوه برای جلوگيری از ايسکمی و آسيبهای ثانويه ضرورت دارد. پس از برقراری راه هوائی مطمئن و ثابت کردن وضعيت هموديناميک بيمار، وضعيت نرولوژيک بيمار ارزيابی می گردد. برای معاينه کامل و ارزيابی تمامی ارگانهای بيمار expose کردن تمام بدن بيمار ضرورت دارد. پس از کامل شدن ارزيابی های اوليه و مشخص شدن وجود ضايعه نخاعی و نوع آن، در بيماران حائز شرايط بايد پروتکل متيل پردنيزولون اجراء گردد: در  Loading      سي  ميلي  گرم  به ازاء هر کليوگرم  وزن بدن در ساعت اول و بدنبال آن انفوزيون 4/5 ميلی گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن در هر ساعت به مدت 23 ساعت. برای تمامی آسيب های نخاعی در 8 ساعت اول وقوع ضايعه اين پروتکل بايد اجراء گردد. از موارد کنترانديکاسيون اين پروتکل گذشت بيش از 8 ساعت از زمان ضايعه، وجود آسيب های نفوذی مستقيم به گردن، قفسه سينه و احشاء شکم است که در اين حالات کورتيکواستروئيد باعث افزايش موربيديتی خواهد شد.

****


منبع: مقاله: " برخورد با بيماران ضايعه نخاعی در بخش اورژانس " – يونس روحاني -خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved