تاثير ايستادن بر بيماران ضايعات نخاعی

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و هدف:

ايستادن در بيماران ضايعات نخاعی دارای پتانسيل های تاثير گذار فراوان بر سطوح سلامت اين بيماران می باشد که از جمله اين اثرات می توان به فعاليتهای رفلکسی، دامنه حرکتی مفاصل و .... اشاره کرد. هدف از اين مطالعه اين است که الگوهای استفاده از ايستادن را بررسی کرده و اثرات سودمند اين روش در بيماران ضايعات نخاعی مورد مطالعه قرار دهد.

روش تحقيق و يافته های پژوهش:

تعداد 152 فرد ميانسال مبتلا به ضايعات نخاعی که شامل 103 مرد و 49 زن با ميانگين سن 34 و انحراف معيار 8 و در محدوده سنی 18 - 55 سال بودند انتخاب شدند و پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات مورد نظر بود برای آنها پست گرديد. پرسشنامه شامل 17 موضوع می شد که بيماران وضعيت خود را در آن می نوشتند. اين پرسشنامه برای 260 نفر از بيماران ضايعات نخاعی در سطح شهر تهران فرستاده شد.

نتايج:

پاسخهای رسيده از 152 بيمار مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ 26 نفر از پاسخ دهندگان مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفت واز طرح حذف شدند. علت اين بود که آنها کمترين علائم را به دنبال ضايعه نشان دادندو. لذا احتياج به ايستادن طولانی مدت در فعاليتهای روزانه شان نداشتند. از 126 پاسخ دهنده 38 پاسخ دهنده ( 30%) اظهار داشتند که آنها زمانی حدود 40 دقيقه در هر جلسه و هفته ای 3 تا 4 بار از ايستادن بعنوان يک روش که سلامت عمومی آنها را بهبود بخشيده و آن را در حد ايده آل نگهداشته است استفاده کرده اند. اثرات سودمند قابل مشاهده ايستادن شامل: بهبودی تعدادی از فاکتورهای سلامت آنها بود که می توان به گردش خون، سلامت پوست، فعاليت رفلکسی، عملکرد صحيح مثانه و روده، عمل هضم غذا، خواب رفتن خوب، کاهش درد و کاهش خستگی اشاره کرد. بيشتر پاسخ دهندگان نيز از ايستادن در اين مدت استفاده نکرده اند. مهمترين دليل اين پاسخ دهنگان اين بود که ارزش وسايلی که از آن برای ايستادن استفاده می کنند بالاست و قادر به تهيه آن نيستند.

بحث و نتيجه گيری:

عليرغم گزارشات بسيار در مورد اثرات سودمند ايستادن، اين فعاليت ممکن است برای بعضی از بيماران ضايعات نخاعی مفيد باشد. اين مطالعه نشان می دهد که اگر تجارب کلينيکی بدست آمده از ايستادن در بيماران ضايعات نخاعی قابل استناد باشد، می توان بر روی تعدادی از سيستمهای بدن و عملکرد آنها به تحقيق پرداخت .

****منبع: مقاله: "تاثير ايستادن بر بيماران ضايعات نخاعی" – -احمدرضا عسکری آشتيانی، ابوالقاسم عالی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گروه فيزيولوژی- - خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي


 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved