بررسی علل عدم مراجعه افرادنخاعی برای انجام معاینات سالانه

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه ای دردانشگاه آلبامای بیرمنگهام انجام شده که طی آن دلایل عدم مراجعه افراد نخاعی برای انجام معاینات پزشکی سالانه بررسی گردیده است.هدف ازاین تحقیق این بودکه با روشهای کاربردی میزان مراجعات افرادجهت پیگیری ویزیت های بالینی بهبود پیدا کند.

عقیده براین بودکه مشکلات دستگاه ادراری و سایرعوارض ثانویه آسیب های نخاعی مانند زخم بسترمی توانندمانع پیگیری صحیح برنامه های مراقبت شخصی و اجرای منظم مراقبت ها ویاحداقل کاهش آنها گردند.

براساس برنامه تحقیق دوگروه دریک دوره زمانی 3 تا 15 ساله تحت مطالعه قرارگرفتند که یک گروه شامل 61 نفر ازافرادنخاعی بودند که مراجعه منظمی برای ویزیتهای بالینی نداشتند( گروهی که ازبرنامه ویزیت های سالانه تبعیت نمی کردند ) و گروه دیگر 102 نفر ازکسانی بودند که برای انجام ویزیتهای خود مراجعه منظم داشتند(گروه مطیع برنامه ها).

مناطق متعددی وجودداشتندکه درآنها علت عدم مراجعه دوگروه برای پیگیریها متفاوت بود. بزرگترین مانعی که دراین موردمشخص گردید عدم امکان حمل ونقل مناسب بود . از علل دیگر نیزمی توان به هزینه ویزیتها وآزمایشات پزشکی ،طی مسافت مورد نیاز ،عدم اعتقادبه ضرورت پیگیری معاینات ، دسترسی به پزشک محلی مناسب و وقت اشاره کرد.

درحالی که 26 درصدازافرادغیرمطیع بنابراظهارخود دارای پزشک پایش سلامت بودند،اما طبق گزارشات واصله، تنها 5 درصدازآنان برای پیشگیری ازعوارض، تحت معاینات پزشکی منظم قرارداشتند. هیچیک ازآنان هم بطورمرتب به متخصص ارولوژی مراجعه نداشتند.این مسئله باعث شدکه آنان نسبت به عوارض ثانویه "نهفته" درمعرض خطرقرارداشته باشند و با گذشت زمان هم خطرعوارض افزایش می یافت.

یافته های حاصل ازاین مطالعه نشان داد که لازم است وضعیت آموزش افرادنخاعی در مورداهمیت پیگیری منظم مسائل ارولوژیکی وحفظ ارتباط با پزشکان بعدازترخیص بهبود پیداکند.همچنین لازم است به آنان کمک شودتا منابع مناسبی که در جامعه ( نظیر جابجائی)وجودارندومی توانندجهت پیگیری معاینات ازآنان استفاده کنندراشناسائی نمایند.

به خاطرداشته باشیدکه: به عنوان یک فردنخاعی لازم است که شما هرکاری می توانید برای سالم ماندن خودوجلوگیری ازسایرعوارض پزشکی انجام دهید. برای تهیه یک جدول زمان بندی جهت پیگیری معاینات پزشکی با پزشک خود صحبت کنید.

****


منبع: "بررسی علل عدم مراجعه افرادنخاعی برای انجام معاینات سالانه –نوشته : Kay Canupp,RN      مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved