ابزارهاي ارزيابي خطرسقوط

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 


سقوط درافراد مسن پديده اي پيچيده محسوب مي شود وبه ندرت ناشي ازيك علت مي تواند باشد. عوامل مختلفي برروي خطرسقوط دربين افراد مسن ترتاثيرگذارند، كه ازجمله مي توان به موارد زيراشاره نمود:

 -  عوامل فيزيكي مانند سابقه سقوط هاي قبلي ، تعادل يا گام برداري ضعيف ، ضعف عضلاني ، محدوديت درانجام فعاليتها ، ضعف بينائي ، آرتروز، افت فشارخون ناشي ازوضعيت استقراربدن ، مشكلات حسي و اختلالات عصب شناختي .

-    عوامل داروئي : استفاده ازداروها .

-    عوامل روان پزشكي : اختلالات مربوط به درك وشناخت .

-    عوامل محيطي .

 ارزيابي خطرسقوط ممكن است شامل موارد زيرباشد:

 -  استفاده ازابزارهاي ارزيابي چند فاكتوري كه گستره اي از عوامل خطررا دربرمي گيرد.(اين موضوع مي تواند غربالگري جمعيت هاي پرخطرراممكن سازد و اقدامات را هدفمند نمايد).

- ارزيابي فعاليت هاي حركتي كه برروي ثبات وضعيت استقراربدن ازجمله قواي جسمي ، تعادل ، گام برداري و زمان هاي عكس العمل تمركز دارد . 

براي ارزيابي موثرومفيد خطرسقوط يك روشي كلي نگر نيازاست ومشمول بررسي بسياري ازعوامل پيچيده ومرتبط با هم مي باشد. سقوط مي تواند ناشي ازيك يا چند اختلال مرتبط با سيستم رواني وعوامل محيطي باشد. خطرسقوط مي تواند با افزايش سن بعداز 65 سالگي افزايش يابد. تعيين فاكتورهاي موثربرتعادل و عوامل دخيل درسقوط و اينكه براي كاهش سقوط به كدام عوامل بايد پرداخته شود ، مشكل است.

 انتخاب ابزار

انتخاب ابزاركاري مشكل است . ابزارهاي متفاوتي مورد ارزيابي قرارگرفته اند و براي استفاده درپيش بيني خطرات سقوط سنجش شده اند . ابزارهاي مختلفي درمواردمختلف ازجمله درجامعه ،‌درخانه ، درطولاني مدت يا مراقبت حاد مورداستفاده قرارگرفته اند . بعضي ازآنها برروي تعادل و ارزيابي گام برداري و برخي نيز برروي عوامل خطر تمركز دارند. درمطالعات وبرنامه ريزيهاي موردنظر جوامع هدف مختلفي ازجمله افرادمبتلا به اختلالات ادراكي متفاوت بوده اند ومطالعات محدود به نمونه هاي كوچك يا وضعيت فعلي سقوط كنندگان ابزارهاي زيادي بيشترازيكباردربيشتربرنامه ريزي ها آزمايش شده اند. به همين دليل درارزيابي خطر سقوط يك ابزارخاص درتمام زمينه ها توصيه نمي شود.

 انتخاب ابزاردرمورد يك موضوع باليني خاص به آن هدفي برمي گردد لازم است ابزاربكاربرده شود. براي مثال غربالگري يك جمعيت پرخطرنيازبه ابزاري داردكه استفاده ازآن سريع وآسان بوده وحساسيت و specificity خوبي داشته باشد. درصورتيكه هدف كاهش خطرباشد، ابزاربايد قابل اعتماد باشد تا بتواندعوامل  خطر را بطورمناسب شناسائي كند كه دراينصورت مجازخواهدبودكه عوامل رابه هم ربط دهد.      

 ارزيابي باليني وهمه جانبه افرادي كه سقوط مي كنند ، با تمركز بروي شبكه پيشگيري ازسقوط اروپا انجام مي شود.  ( www . profane .org . eu )  

بررسي سيستماتيك ابزارهاي ارزيابي خطردرمورد موضوع سقوط ، دربيماران بستري شده درسال 2004 منتشرشده است . مولفين به اين نتيجه رسيدندكه ابزارهايي كه ازاعتباركمي برخورداربودند را توصيف كرده اند و پي برده اندكه حتي معتبرترين ابزارها نيزنمي توانند تعداد قابل توجهي ازسقوط ها را پيش بيني كنند ، چراكه افراد سقوط كننده ازگروههاي ناهمگني هستند. درهرصورت تعداداندكي ازعوامل خطر كه به آساني قابل شناسائي باشند، درمطالعات بطورمكررشناسائي شده اند. شايد راه حل اين مسئله است كه بايد در موردعوامل برگشت پذير خطرسقوط درتمام بيماران تحقيق شود.

درحال حاضراستفاده ازارزيابي خطرسقوط به عنوان بخشي ازيك رويكرد چندفاكتوري براي پيشگيري ازسقوط ازطريق درك ارتباط قوي بين عوامل خطرمتعدد وسقوط بهترانجام مي شود ودرصورتي كه ارزيابي مركب ازعوامل مناسب باشد ، كاهشي قابل ملاحظه درسقوط ايجادمي شود. برخي ازاين ابزارها براي ارزيابي خطرسقوط درزيرتوصيف مي شوند.

ابزارارزيابي طبقه بندي خطرسقوط

اين ابزاربراي پيش بيني سقوط درانگلستان ايجاد و اعتبارسنجي شده است .

 امتيازبندي

اين ابزارمتشكل از5 عامل خطركلينيكي مرتبط با سقوط و داراي يك سيستم نمره دهي است. عوامل مذكور مي توانند به آساني بوسيله پرستاران بخش وبراساس مشاهدات روزانه آنها ازبيماران پذيرش شده دربخش ارزيابي شوند.دامنه نمره دهي از 0 تا 5  ازامتياز1 قسمت براي هريك از5 فاكتوربدست مي آمد. اين نمره دهي نيازبه هيچ معياررسمي ، آموزش رسمي يا تجهيزات ندارد. 

زمان درنظرگرفته

براي اجراي اين ابزار يك دقيقه وقت لازم است .

حساسيت و اختصاصي بودن

توانائي طبقه بندي اين ابزاربراي پيش بيني سقوط دربين گروه جمعيتي مرحله دو كوهورت با 93 درصد حساسيت و88 درصداختصاصي بودن ودربين گروه جمعيتي كوهورت مرحله سه با 92 درصدحساسيت و 68 درصد اختصاصي بودن تعيين شده است. بنابراين مولفين متوجه شده اند كه اين ابزارازاعتبارزيادي براي پيش بيني برخورداراست . دراين ابزارقابليت تكرارداشته وحاوي متغيرهاي پيش بيني كننده اي است كه درفرمهاي مختلف سالمندي تحت آزمايش قرارگرفته اند. 

 كاربرد كلينيكي

 طبق تعريف عامل خطر امتياز2 براي 93 درصد سقوط تعيين شده است.اين موضوع مي تواند راهبرد ها را براي پيشگيري ازسقوط بيماران دربخش هدفمند كند. ازاين رو طبقه بندي كردن ابزارارزيابي خطر سقوط مي تواند براي بسياري ازبيماران سالمند بيمارستان ها قابل استفاده باشد.

 محدوديتها

 سقوطها جدا ازبيماران به عنوان نتايج مطالعه طبقه بندي مورد استفاده قرارگرفته بودند واين موضوع مي تواند ميزان اعتبارپيش بيني شده رابالا ببرد. خصوصيات خاص بيمارمي تواندارزش بيشتري درپيش بيني سقوط داشته باشد. اصطلاح " بي قراري " مي تواند تعبيرمتفاوتي داشته باشد. يك مطالعه كوهورت آينده نگرنشان داد كه ابزارطبقه بندي براي سقوط به عنوان يك پيش بيني كننده ضعيف دربيماران سكته اي مورد استفاده قرارمي گيرد.

 ابزارطبقه بندي با يكسري اصلاحات و سنجش مجدد موارد استفاده قرارگرفته و دربرنامه ريزي هاي بيمارستاني كانادا لحاظ شده است كه درآن ميزان اعتبارپيش بيني درشناسائي افراددرمعرض خطرسقوط مشخص گرديد. 

   

ابزارارزيابي خطر سقوط طبقه بندي

نام شخص :

تاريخ ارزيابي :

لطفا" ازموارد زيربهترين گزينه را درمورد ميزان توانائي شخص به هنگام جابجا شدن ازروي تخت به روي ويلچرانتخاب نمائيد.

  

پاسخ                                                                    امتياز

كاملا" ناتوان                                                             0

بيشترنيازمندبه كمك                                                     1

كمترنيازمندبه كمك                                                      2

مستقل                                                                      3

 

يكي ازگزينه هاي زيررادرمورد ميزان توانائي حركتي فردانتخاب نمائيد:

 

پاسخ                                                                     امتياز

عدم توانائي حركت                                                       0

مستقل با كمك ويلچر                                                    1

استفاده ازراه رفتن با كمك                                             2 

قادربه راه رفتن با كمك يك شخص ديگر                            2

مستقل                                                                    3

 

امتيازكل توانائي جابجائي وحركت :

 

1- آيا جمع امتيازات جابجائي وحركت 3 يا 4 است ؟                 پاسخ                                 امتياز

                                                                                     بله                                     1

                                                                                     نه                                     0

 

2- آيا شخص طي سه ماه گذشته سقوط داشته ا ست؟                 پاسخ                                 امتياز

                                                                                        بله                                     1

                                                                                        نه                                      0

 

3-آيا شخص ازنظربينائي به اندازه اي اختلال دارد كه برروي ميزان فعاليتهاي روزانه او تاثيرداشته است؟

                                                                          پاسخ                                 امتياز

                                                                                         بله                                     1

                                                                                          نه                                       0

4- آيا شخص اضطراب دارد؟                                                   پاسخ                                 امتياز

                                                                                        بله                                      1

                                                                                        نه                                     0

 

 

5- آيا فكرمي كنيد كه شخص نيازخاص به توالت رفتن مكرردارد؟

                                                                           پاسخ                                 امتياز

                                                                                          بله                                     1

                                                                                          نه                                     0

جمع كل سئوالات : 1- 5

 

0=كم خطر  ،  1= متوسط خطر  ، 2 يا بيشتر= پرخطر

 

 

اين فرم بوسيله دكتراليوروهمكاران او تهيه شده است .ابزار ايجاد و اندازه گيري خطربراساس مدرك ( طبقه بندي ) براي پيش بيني درافراد مسن كه ممكن است سقوط راتجربه كنند.

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved