روشهای سوار و پياده شدن افرادنخاعي از خودرو

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

A- وقتي جابجائی با کمک "يک نفر" انجام می شود:
الف ) مراحل جابجائي از ويلچر به خودرو
1. دركنار خودرو وروبه سمت جلوي آن قرارگرفته و درب جلويی و سمت مسافر خودرو را باز کنيد. صندلی جلو را تا آنجا که امکان دارد به سمت عقب حرکت دهيد.
2. هردوپاراروي جاپائي سمت راست قرارداده وجا پائی سمت خودرو را از ويلچر دور کنيد .

3. کسی که می خواهد به شما کمک کند، بايد در جلوی شما بايستد.
4. وضعيت ويلچر بايد به نحوی باشد که تا آنجا که ممکن است نزديک به صندلی خودرو قرار گيرد. ترمزهای ويلچر را قفل کنيد.

5. هر دو پا را روی زمين قرارداده و جاپائی باقيمانده را هم دور کنيد.
6. شخص همراه،شما رابلندكرده وكمك می کند تا در لبه صندلی ويلچر قرار گيريد.سپس دسته صندلی ويلچر راکه سمت خودرو قرار دارد، برداريد.

7. سطح جابجائي بايدتنها در فضاي بين صندلی خودرو و ويلچر درنظرگرفته شود،به طوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
8. فرد کمک کننده بايد زانوهای شما را بين زانوهای خودش، ثابت نگه دارد.
9. اگر دستهای شما قدرت كافي داشته باشند ،می توانيد با قراردادن هر دو دست در طرفين خود و وارد آوردن فشار بروی ويلچر ،باسن خودرا بالابرده وازاين طريق به مراقب خود کمک کنيد تا بتوانيددر داخل خودرو قراربگيريد.
10. اما اگر قادربه انجام اين كارنباشيد، مي توانيد دستهای خودتان  را در اطراف شانه های كمك كننده قلاب كنيد يا اينكه دستهايتان را در جلوی سينه خودجمع نمائيدو يا اينکه آنهارا روی پاهايتان قرار دهيد.
11. فرد کمک کننده باقراردادن دستهای خود در زير باسن تان شمارابغل مي كند.
12. خودتان را به سمت كمك كننده، خم کنيد.
13. با سه شماره، کمک کننده ،شما را ازروي صفحه انتقال بلند کرده و باسن شما را روی صندلی خودرو قرار می دهد.

14. فرد کمک کننده بايد شما را به سمت جلو خم کرده و باسن تان را بلند نموده تادر وسط صندلی خودرو قراردهد. سپس شما را به سمت عقب پشتی صندلی خودرو تکيه داده تا وضعيت ثابتی پيدا كنيد.
15. همراه شما بايد، پاهايتان را بلند نموده، و يکی پس از ديگری داخل خودرو قرار دهد.

16. به محض اينکه، روي صندلي خودرو وضعيت ثابتی پيدا کرديد، همراهتان بايد بدن شما را صاف کند.
17. کمربند ايمنی را روی سينه و قسمت بالای پاكشيده وآن را ببنديد.

18. فرد کمک کننده ويلچرتان را در قسمت پشت يا صندوق عقب قرار می دهد.
ب )مراحل جابجائي از خودرو به روی ويلچر
1. ويلچرتان بايددركنار خودرو وروبه سمت جلوي آن قرارگيرد. درب جلوی خودرو، سمت مسافر را باز کنيد. صندلی جلو را تا آنجا که امکان دارد به سمت عقب حرکت دهيد.
2. اطمينان حاصل کنيد که ويلچر تان تا آنجا که ممکن است درنزديکي صندلی خودرو قرار گرفته باشد. ترمزها ي ويلچررا قفل کرده و هر دو جاپايی آن رادوركنيد و دسته صندلی سمت خودرو را برداريد.
3. کمربند ايمنی را از روی شانه و پاهای خود آزاد نمائيد.

4. در حالی که شما روي صندلی خودرو در حالت ثابتی قرار داريد، فرد کمک کننده پاهايتان را يکی پس از ديگری بلند كرده ودر خارج از خودرو قرارمي دهد.

5. فرد کمک کننده شما را به سمت جلو خم می کند تا سرشما خارج از خودرو قرار گيرد و سپس شما را بلند كرده وروي لبه صندلی خودرو مي گذاردبطوری که بتواند هر دو پای شمارا روی زمين قرار دهد.
6. جابجائي بايدتنها در سطح و فضاي بين ويلچر و صندلی خودرو درنظرگرفته شود،بطوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
7. فرد کمک کننده در جلوی شما ايستاده و زانوهای شما را بين زانوهای خود ثابت نگه می دارد.


8. اگر دستهای شما قدرت كافي داشته باشند ،می توانيد با قراردادن هر دو دست در طرفين خود و وارد آوردن فشار بروی صندلي خودرو ،باسن خودرا بالابرده وازاين طريق به مراقب خود کمک کنيد تا بتوانيدازخودرو خارج شويد.
9. اما اگر قادربه انجام اين كارنباشيد، مي توانيد دستهای خودتان را در اطراف شانه های كمك كننده قلاب كنيد يا اينكه دستهايتان را در جلوی سينه خودجمع نمائيدو يا اينکه آنهارا روی پاهايتان قرار دهيد.
10. کمک کننده دستهای خود را زير باسن شما قرار می دهد.
11. خودتان را به طرف كمك كننده خود، خم کنيد.
12. با سه شماره، کمک کننده، شما را درعرض سطح انتقال بلند کرده و باسن شما را به روی صندلی ويلچر قرار می دهد.


13. دسته صندلی ويلچر را جا بزنيد و سپس جاپايی که از خودرو دورتر است را در جای خود قرار دهيد. باكمك همراه خود، هر دو پای خود را روی اين جاپايی قرار دهيد.
14. ترمزها را از حالت قفل خارج كرده و ويلچر را از خودرو فاصله دهيد و سپس جاپايی ديگر را در جای خود قرار دهيد.
B - وقتی جابجائی با کمک "دو نفر" انجام می شود:
الف ) مراحل جابجائی از ويلچر به خودرو
1. در ب جلوی خودرو ،سمت مسافر را باز کنيد. صندلی جلو را تا حدی که امکان دارد به سمت عقب ببريد.
2. جاپايی نزديک خودرو را دور کرده و هر دو پا را روی جاپائی ديگر قرار دهيد.
3. يکی از افراد کمک کننده در جلوی شما می ايستد و فرد ديگر در پشت شما مستقرمي شود.
4. ويلچر بايد طوری قرار گيرد که تا آنجا که امکان دارد به صندلی خودرو نزديک باشد. ترمزهای ويلچر را قفل کنيد.
5. يکی از کمک کنندگان هر دو پای شما را روی زمين قرار داده و اين جاپايی را هم دور می کند.
6. يکي از کمک کنندگان شما را تا لبه صندلی ويلچر جلو می برد و دسته صندلی نزديک خودرو را بر می دارد.
7. جابجائي بايدتنها در سطح و فضاي بين ويلچر و صندلی خودرو درنظرگرفته شود،بطوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
8. فرد کمک کننده ای که در جلوی شما قرار دارد، زانوهای شما را با زانوهای خودش نگه می دارد.سپس هر دو کمک کننده دستهاي خودرازير باسن شما قرارمي دهند.


9. اگر دستهای شما قدرت كافي داشته باشند ،می توانيد با قراردادن هر دو دست در طرفين خود و وارد آوردن فشار بروی صندلي خودرو ،باسن خودرا بالابرده وازاين طريق به همراهان خود کمک کنيد تا داخل خودرو شويد.
10. اما اگر قادربه انجام اين كارنباشيد، مي توانيد دستهای خودتان را در اطراف شانه های كمك كننده جلوئي قلاب كنيد يا اينكه دستهايتان را در جلوی سينه خودجمع نمائيدو يا اينکه آنهارا روی پاهايتان قرار دهيد.
11. خودتان را به طرف کمک کننده جلوئی خم کنيد.
12. با سه شماره، کمک کنندگان شما را در درعرض سطح انتقال بلند کرده و باسن شما را روی صندلی خودرو می گذارند.
13. درحالي كه کمک کننده پشتی ازسمت راننده در داخل خودرو مستقرمي شود، کمک کننده جلوئی شما را ثابت نگه می دارد.
14. در حالی که کمک کننده جلوئی شما را ثابت نگه داشته، شخصی که درون خودرو است، باسن شما را بلند کرده و در وسط صندلی خودرو می گذارد. به سمت عقب يعنی روی صندلی خودرو تکيه داده تا وضعيت ثابتی بگيريد.

15. کمک کننده ای که درون خودرو است ،شما را ثابت نگه می دارد، تا کمک کننده جلوئی پاهای شما را نيزداخل خودرو قرار دهد.

16. هر دو کمک کننده وضعيت شما را با بستن کمربند ايمنی روی شانه و پاها ايمن می کنند.

17. کمک کنندگان ويلچر را درقسمت صندلی پشت يا صندوق عقب قرار می دهند.
ب ) مراحل جابجائی از خودرو به ويلچر
1. در جلوی خودرو، سمت مسافر را باز کنيد، صندلی جلو را تا حد امکان به سمت عقب بکشيد.
2. مطمئن شويد که ويلچر شما طوری قرار گرفته که در نزديکترين حد ممکن به صندلی خودرو است. ترمزهای ويلچر را قفل کنيد و هر دو جا پائی را کنار بزنيد و دسته صندلی نزديک خودرو را برداريد.
3. کمربند ايمنی را از روی قسمت سينه و پاها آزاد نمائيد.
4. در حالی که به سمت صندلی خودرو تکيه داده ايد،يکی از کمک کنندگان پاهای شما را يکی بعد از ديگری در خارج از خودرو قرار مي دهد.
5. در حالی که کمک کننده جلوئی شما را به سمت در باز خودرو می چرخاند و سر و شانه شما را ثابت نگه می دارد کمک کننده ديگر، كه درون خودرو ودركنارشما قرارگرفته، باسن شما را بلند کرده و به سمت صندلی راننده حركت مي دهد .


6. هردوي کمک کنندگان، شما را بلند کرده و در لبه صندلی خودرو قرار می دهند ،به طوری که هر دو پای شما روی سطح زمين قرار گيرد.
7. جابجائي بايدتنها در سطح و فضاي بين ويلچر و صندلی خودرو درنظرگرفته شود،بطوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
8. کمک کننده جلويی، مقابل شما ايستاده و زانوهای شما را بين زانوهای خودش ثابت نگه می دارد و کمک کننده ديگر از خودرو خارج شده و در پشت شما قرارمي گيرد. هر دو کمک کننده زير باسن شما را می گيرند.

9. اگر دستهای شما قدرت كافي داشته باشند ،می توانيد با قراردادن هر دو دست در طرفين خود و وارد آوردن فشار بروی صندلي خودرو ،باسن خودرا بالابرده وازاين طريق به همراهان خود کمک کنيد تا روي ويلچرتان قرارگيريد.
10. اما اگر قادربه انجام اين كارنباشيد، مي توانيد دستهای خودتان را در اطراف شانه های كمك كننده جلوئي قلاب كنيد يا اينكه دستهايتان را در جلوی سينه خودجمع نمائيدو يا اينکه آنهارا روی پاهايتان قرار دهيد.
11. به سمت جلو يعني بطرف کمک کننده جلوئی خم شويد.
12. با سه شماره، کمک کنندگان، شما را مختصری به حالت ايستاده بالا کشيده و می چرخانند تا روی صندلی ويلچر بنشينيد.

13. دسته صندلی ويلچر را جا بزنيد. جا پايی را که از خودرو دورتر شده بود، در جای خود قرار دهيد. کمک کننده شما هر دو پای شما را بلند کرده و روی جاپايی مذكور قرار می دهد.

14. ترمزها را از حالت قفل خارج نموده و ويلچر را از خودرو فاصله دهيد. جاپايی ديگر را در جای خود قرار دهيد.
C - روش جابجائی بدون کمک ديگران :
الف ) مراحل جابجائی از ويلچر به خودرو
1. در جلوی خودرو را باز کنيد. صندلی خودرو را تا آنجا که امکان دارد به سمت عقب ببريد.
2. جاپايی نزديک خودرو را کنار بزنيد و هر دو پا را روی جاپايی ديگر بگذاريد.
3. ويلچر تان را تا آنجا که ممکن است به صندلی خودرو نزديک کنيد. ترمزهاي ويلچررا قفل کنيد.
4. هر دو پا را روی زمين قرار دهيد. جا پائی ديگر را دور کنيد.

5. چنانچه شما هيچ اسپاسمی در پاها يا بدنتان نداشته باشيد، روش ديگری وجود دارد که می توانيد از آن استفاده نمائيد. بدين نحو که پاهای خود را بجای قراردادن روی زمين، داخل خودرو بگذاريد.
6. خودتان را بلند کرده و تا لبه صندلی ويلچر جلو بيائيد. دسته صندلی نزديک خودرو را برداريد.

7. جابجائي بايدتنها در سطح و فضاي بين ويلچر و صندلی خودرو درنظرگرفته شود،بطوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
8. سرتان را پائين نگه داشته، خودتان را بلند کنيد تا داخل خودرو شويد.
9. پشت خودتان را به صندلی خودرو تکيه دهيد.

10. پاهاي خودرايكي پس ازديكري بلند کرده داخل خودرو بگذاريد.

11. ويلچرتان را داخل خودرو بگذاريد.
12. کمربند ايمنی را روی سينه و پاها ببنديد.
ب ) جابجائی از خودرو به روی ويلچر
1. کمربند ايمنی را از روی سينه و پاهايتان آزاد کنيد.
2. ويلچر را از خودرو خارج نمائيد.
3. مطمئن شويد که ويلچر در نزديکترين فاصله ممکن به صندلی خودرو قرار گرفته باشد. ترمزها را قفل کرده و هر دو جاپائی را دور کنيد و دسته صندلی نزديک خودرو را برداريد.
4. پاهاي خودرايكي پس ازديكري بلند کرده وخارج از خودرو قرار دهيد.


5. اگر اسپاسم در پاها يا بدنتان وجود نداشته باشيد، روش ديگر اين است که هر دو پارا به جای قرار دادن روی زمين، درون خودرو نگه داريد.
6. خودتان را بلند کرده و تا لبه صندلی خودرو جلو بيائيد.
7. جابجائي بايدتنها در سطح و فضاي بين ويلچر و صندلی خودرو درنظرگرفته شود،بطوري كه يک سمت آن زير باسن شما و سمت ديگر صندلی خودرو باشد.
8. در حالی که سرتان را پائين نگه داشته ايد، خودتان را بلند کرده و از خودرو خارج و به روی ويلچر برويد.

9. دسته صندلی را جا زده و جاپائی دورتر از خودرو را در جای خود قرار دهيد. هر دو پا را روی اين جاپائی بگذاريد.

10. ترمزها را از حالت قفل خارج نمائيد. ويلچر را از خودرو دور کنيد. جاپائی ديگر را در جای خود قرار دهيد.
قوانين عمومی جابجاشدن ازسطوح براي افرادكمك كننده :
هميشه براي ايمني خودتان و همچنين ايمنی شخصی که به او کمک می کنيد، ازمجموعه حركات صحيح استفاده كنيد.
در موقع بلند كردن افراد از سطوح :
1. از پاها و ران خود برای بلند كردن استفاده کنيدو در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته ايد، زانوهای خود را خم کنيد.
2. شخص كمك گيرنده را نزديک به بدنتان نگه داشته و تعادل خود را حفظ کنيد. از خم شدن و کشيدن خودداری نمائيد.
3. پاهای خود را کمی با فاصله قرار دهيد تا سطح تعادل شما بيشتر شود.
4. جهت بلند کردن فردنخاعي، کمر يا باسن او را نگه داريد.مراقب باشيد زير شانه ها يا روی دستهاي او را چنگ نگيريد. اين مسئله مي تواند توانائی شخص را برای فشار آوردن روی صندلی کاهش دهد .بعلاوه باعث آسيب او خواهدشد.
تذکرات مفيد :
• تشکچه باعث مي شودكه ارتفاع بلندكردن افزايش بابد.
• برداشتن تشکچه قبل از کمک کردن به شخصي كه قصداستقرارروي به ويلچر رادارد، باعث خواهد شد بلند کردن آسانتر شود.
• ترمزها بايستی قفل باشند.
نکته: برای جلوگيری از آسيب های پوستی،هميشه بايد فردنخاعي به اندازه كافي بلند شود بطوري كه صندلي او مشخص باشدوجابجائي فردبدون خراشيدگی پوست انجام گيرد.****


منبع:مقاله:" فعاليتهای زندگی روزمره افرادنخاعي" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آذر ماه 1387 - برگرفته از:
Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved