وسائلي براي حفاظت ازدندانها

ويژه افرادنخاعي

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

1) مسواك برقي
مسواك برقي براي افرادي كه ازنظرفعاليت دست ها داراي مشكل هستند ، مناسب است .
طبق نظر استفاده كنندگان ، نكته مهم اين است كه دكمه هاي آن به خوبي كار كنند.

2) مسواك الكتريكي ( باباتري )
اين مسواك مراقبت ازدندان ها را براي كساني كه توانايي نگهداشتن مسواك را ندارند ، آسا ن مي كند.
طرزكار :كمك كننده مي تواند مسواك را نگه داشته و استفاده كننده سرخودراحركت دهد و با اين روش مي توان تا حدي بطورمستقل مسواك بزند.
نظراستفاده كنندگان : ازآنجايي كه استفاده كننده نيمي ازكاررابطورمستقل انجام مي دهد، اين روش حتي توسط كمك كنندگاني كه فاقد تجربه هستند، نيزمفيد است.


3) مسواك برقي مناسب سازي شده
با استفاده ازاين مسواك ، افرادي كه ازنظرفعاليت دستها فعال نيستند ، اين توانائي راپيدا مي كنند كه بطورمستقل مسواك بزنند.

 اين مسواك داراي يك دستگيره است كه روي آن مي چسبانند وازمواد اورتوتيك(orthotic) ساخته شده است. دستگيره مذكور شبيه به زين اسب مي باشد. استفاده كنندگان ازاين نوع مسواك مي توانند دكمه روشن / خاموش آن را با چانه خودروشن كنند. دكمه مخصوص روشن / خاموش كردن نيز با يك قطعه لوله اي قابليت بزرگترشدن رادارد.
دستورالعمل مونتاژ :


نصب دسته : مواد اورتوتيك با استفاده ازيك سشوار گرم شده و درداخل يك دستگيره مناسب شكل مي گيرد. سپس اين دسته با يك چسب ذوب شده داغ به مسواك متصل مي گردد.
براي بزرگ كردن دكمه روشن / خاموش مي توان يك تكه از يك لوله سوند ( حدود نيم سانتي متر) را به دكمه چسبانده و آن را به كمك چسب ذوب شده داغ وبا استفاده از تفنگ چسب زني پرنمود . ( احتمالا" مي توان ازسايرمواد چسبي نيز استفاده نمود).
4 ) مسواك سوپر


اين مسواك كارافرادي راكه نيازبه كمك دارندرا آسانترمي كند و براي اشخاصي كه ازنظرعملكردحركتي محدوديت دارند، مناسب است .توضيح اينكه استفاده كننده ازاين مسواك درزمان صبح مي تواند دندانهاي خودرا دربسترمسواك بزند. بوسيله آن دندانها بطورهمزمان در چند سطح برس مي خورند . همچنين ازيك فنجان سرپوشيده داراي يك ني نيز براي تامين آب استفاده مي شود.
نظراستفاده كنندگان: استفاده كننده ازاين مسواك براي برس زدن دندانهاي خود نيازبه كمك دارد. مسواك سوپربه خوبي كارمي كند و سريعا" دندانها را برس مي كند، چراكه مي تواند بطورهمزمان دو طرف دندانها را تميزنمايد. فرد مي تواند آب دهان خودراازطريق ني به داخل فنجان درپوشيده خارج كند.


درزمان شب فردمي تواندازيك مسواك برقي استفاده نمايد.


5 ) نگهدارنده نخ دندان ( كه بطورسفارشي طراحي شده است )


بااين وسيله افرادي كه ازنظرعملكرد دستها مشكل دارند، مي توانند بدون كمك ديگران وبطورمستقل ازنخ دندان استفاده كنند.قسمت نگهدارنده متشكل ازيك دهانه نخ دندان است كه خريداري شده ودرداخل يك دستگيره بلند وخميده كه بطورسفارشي طراحي گرديده قرارمي گيرد وجنس آن ازمواد اورتوتيك (orthotic) است. دستگيره به يك بند معمولي وصل مي شود. اين تسمه داراي يك قسمت چسبنده وقابل تنظيم است كه مي توان براي سايزهاي مختلف دست استفاده نمود.اين وسيله داراي يك كيسه قابل ارتجاع مي باشد كه مي توان درداخل آن ظروف مسطح ، چوب تايپ و ازاين قبيل چيزها راقرارداد.


وقتي كه دهانه نخ دندان روبه پايين باشد، فردمي توانددندانهاي پائين ترخودرا تميزكند. براي چرخاندن دهانه فردمي تواند با كمك دندان خود كمي آن بيرون كشيده وآن را با دهان خودبه سمت پائين بچرخاند ومجددا" آن رادرجاي خود قراردهد.
دستورالعمل ساخت : براي ايجاد دهانه نخ دندان بايددستگيره را تا حد زاويه 90 درجه خم كرده و به آن شكل داد .سپس بايد سوراخي براي نگهدارنده نخ دندان ايجادنمود.

****

منبع : مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان" وسائلي براي حفاظت ازدندانها –ويژه افرادنخاعي"   ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : دي ماه 1389 -    -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se

            

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar