مناسب سازي ظروف ماكروفر
 

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 براي مناسب سازي ظروف ما كروفر مي توان يك بند را طوري به آن وصل نمود كه به عنوان يك دستگيره عمل كند . با اين كارافرادي كه توانايي حركتي دستهاي آنان محدود است قادرخواهند بود ظرف را در دست گرفته وآن راحركت دهند.
  


با اين روش كليه ظروف پلاستيكي مخصوص ماكروفررا مي توان با استفاده ازبند مذكور( مطابق شكل ) مناسب سازي نمود. بند مذكوردرچهارنقطه ازلبه فوقاني ظرف بسته شده و طوري به هم گره زده مي شوند كه تشكيل يك دستگيره دهند. براي بسته شدن درپوش ظروف نيز بايد مطابق شكل آنها را مناسب سازي نمود.

براي گرفتن ظروف پلاستيكي ، فرد مي تواند حلقه بند را به شكل دستگيره ازبالاي شست خود گرفته و آن رابين شست و بقيه انگشتان خود آويزان نمايد .


 

****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "   مناسب سازي ظروف ماكروفر   "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : بهمن ماه 1389-برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar