داستان كوتاه

بهبود روش زندگي : انتخاب روش دفع ادرار

عباس كاشي

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

پس از بروز ضايعه نخاعی، دوره ای از شوک نخاعی ايجاد می شود که مثانه انقباض لازم را ندارد و اصطلاحا" به آن "دوره خاموش مثانه " گفته مي شود. مدت زمان اين دوره در همه افراد يکسان نبوده و در مواقعی مي تواند تا دو سال هم ادامه يابد. اما معمولا" پس از گذشت چند ماه رفلکس مثانه در اکثر بيماران ايجاد می گردد که اين بازگشت موجب بی اختياری ادراری خواهد شد. پس ازاين دوره فرد با نظرپزشك وتوانائي هاي خود ووضعيت بدني وضايعه اي كه دارد، روش مناسب خودرا يافته و براساس آن برنامه ريزيهاي لازم را انجام مي دهد . با توجه به تنوع روش هاي دفع ادرار ، اين داستان شما رابا روشهاي تخليه ادرار ومراقبتهاي لازم دراين زمينه آشنا مي كند.

 

 ****

 

نسيم باطراوت بهاري درحال وزيدن بود .نغمه پرندگان گوش هرشنونده اي را نوازش مي داد . شعاع هاي نارنجي گون خورشيد با زيبايي غيرقابل وصفي ازپس كوه هاي شرق وازلابلاي تكه ابرها به آسمان مي تابيد وچشم هر بيننده اي را خيره مي كرد .استنشاق هواي صبحگاهي جان تازه اي به ريه ها مي داد و هر كسي را به تنفس عميق وامي داشت و براي من كه ضايعه نخاعي داشتم وازويلچراستفاده مي كردم ، آن هوا ارزش فوق العاده اي داشت .  بعدازمدتها تصميم گرفته بودم ، ازخانه بيرون بزنم وبه بوستاني كه درنزديكي محل زندگي ما وجودداشت بروم و به نرمش بپردازم . بعداز كمي گردش در نزديكي دستگاه هاي ورزشي نصب شده توقف كردم ، تا چند تا حركت ورزشي انجام دهم . بعدازاجراي چندحركت چشمم به يك فرد ويلچري افتاد . تا به حال نديده بودمش . سن زيادي نداشت . احساس مي كردم موضوعي اوراناراحت كرده است . بعدازانجام يك ورزش سبك ، درحالي كه نشاط خاصي را احساس مي كردم . تصميم گرفتم پيش او بروم وبا او آشنا شوم.

  -          سلام . خسته نباشي.

 -          سلام . شما هم خسته نباشيد.

 -          تابه حال شما را دراين جا نديده بودم .

 -     راستش رابخواهيد خيلي دوست دارم كه هرروز بيام ، اما شما كه بهترازهمه مي دونيد ، سوند من ازنوع دائمي است و با وجوداين سوند دائمي ( فولي ) محدوديت زيادي دارم .

 

-     درست ميگي من هم كه يك وقتي ازآنها استفاده مي كردم ، مشكلات زيادي باآنها داشتم . متاسفانه اين سوندها به عنوان يك جسم خارجي عمل كرده و می توانند باعث تحريک و آسيب جدار مثانه و مجرای ادرار شوند. همچنين عامل هدايت ميكروب از كيسه ادرار و مجراي ادراري به مثانه مي باشند. ازهمه بدتراينكه استفاده طولانی مدت از سوندهاي ماندگار زمينه  مناسبی برای تشکيل سنگ هستند.  لذا اين روش تنها در مواردی بکار برده می شود که پزشک تجويز كند . يادم مي ياد كه دكترم به من مي گفت : استفاده از سوند ماندگار به همان دلائلي كه گفتم ، نامناسب ترين روش تخليه مثانه است".

 

-          ببخشيد . شما ازچه نوع سوندي استفاده مي كنيد؟

 

-     من از "سوندهاي كاندومي" استفاده مي كنم و خيلي راحت هستم . هم تميزتراست ، هم راحت تر .عوارضش هم كمتره . اما يكسري نكات وجودداره كه خيلي مهم هستند و بايد به آنها توجه كني .

-          مي شه برايم توضيح بيشتري بدهي ؟ شايد من هم بتوانم ازآنها استفاده كنم .

 -     حتما" . اما تو بايد با نظر دكتر خودت و وضعيت بدني وسطح ضايعه ات وشرايط خودت نوع روش تخليه ادرارت را تعيين كني . درهرصورت درمورد سوندهاي كاندومي بايد به اين نكات توجه كني : .اول اينکه :  شماره کاندومي كه انتخاب مي كني بايد مناسب باشد . استفاده از کاندوم های خيلی کوچک باعث تغيير شکل و عفونت آلت می گردد. استفاده از کاندومهای بزرگ هم باعث می شود هميشه ادرار در اطراف آلت باقي بماند كه علاوه بر آسيب پوست آن ناحيه ، محل مناسبی برای رشد ميکروب ايجاد مي شود. دوم اينکه :  طرز ثابت نمودن کاندوم بايد بگونه ای باشد که فشار زيادی به آلت وارد نشود هرچند كه اگر فاصله زيادی با آلت داشته باشد باعث نشت ادرار می گردد. البته مي توني از کش کاندوم يا چسب مخصوص هم استفاده کني . درهرصورت بايد مواظب باشي كه  آنرا محکم و با فشار نبندي . در صورتی که از چسب مخصوص کاندوم استفاده می کني  ، پس از قراردادن چسب روی آلت ، کاندوم را روی آلت و چسب بياوريد. سوم اينکه :  در طول روز حداقل 4 يا 5 بار به مدت 15 دقيقه کاندوم بايد برداشته شود تا پوست در تماس با هوای آزاد قراربگيره .  ازهمه ممهمتراينكه هر بار آلت و ناحيه تناسلی را با آب و صابون شستشو داده وکاملا" خشک نماييد . چهارم اينکه :  توجه داشته باش كه با اين روش ممکن است مثانه کاملا" تخليه نشود و باقيمانده ادراری در مثانه وجود داشته باشد. به همين خاطر برای جلوگيری از اين مسئله پس از مشورت با پزشک خود ( درصورت لزوم ) حداقل روزی سه بار بايد سونداژ متناوب انجام دهيد . (روش سونداژمتناوب جلوترتوضيح داده خواهدشد) .

 -          ببخشيد . شما چقدروارد هستيد .

 -          خوب راستش . من ،  هم مطالعه زيادي دراين زمينه كرده ام و هم اينكه اينها را تجربه كرده ام.

 -          خداروشكركه شما روديدم .

 -          خواهش مي كنم .

-          پس اينجور كه گفتيد بنظرم مي رسد كه سوندهاي كاندومي خيلي بهترباشند .

 -     حقيقتش من كه خيلي ازآن راضي هستم .اما درهرنوع سونداژي رعايت يكسري نكات بهداشتي مهمترين اصل است . مثلا" درمورد سوندهاي كاندومي  علاوه بر اون چيزهائي كه گفتم ، بهتره به اين نكته ها هم توجه كني :

1)    همانطوركه گفتم بايدشماره کاندومي كه انتخاب مي كني ، با قطر آلت متناسب باشد. اگر كاندوم كوچكترازحد لازم باشد ، باعث نشت ادرارمي شود .

2)      جهت جلوگيری از نشت ادرار، کش کاندوم را نبايد خيلي محکم بست.

3)     هيچوقت برای ثابت کردن کاندوم از چسب های معمولی و يا وسايل غير اختصاصی استفاده نکنيد.

4)     هر کاندوم رامي تواني حداكثر به مدت 48 ساعت استفاده كني.

5)     برای استفاده مجدد از هر کاندوم بايد کاندوم را خيلي خوب شستشو داده و پس از ضدعفونی کردن خشک نماييد.

6)     اگر خاصيت ارتجاعی کاندوم از بين رفته باشد، نبايد از آن استفاده کنيد.

7)   بستن چسب های غير قابل ارتجاع به طور حلقوی روی آلت برای ثابت کردن کاندوم باعث فشار آوردن و بسته شدن مجراء به خصوص هنگام نعوظ می شود و باعث ايجاد عارضه اي بنام "ديورتيکول " مجرا می شود . اين عارضه دربين بيماران نخاعي خيلي شايع است و درمان  طولانی و پرعارضه اي دارد . به همين خاطرتوصيه شده كه  حتی المقدور از چسب های غير قابل ارتجاع برای ثابت کردن کاندوم استفاده نشود و حتما" از بستن چسب به صورت حلقوی پرهيز شود و در صورت لزوم چسب به صورت طولی روی کاندوم و آلت ثابت شود.

8)     درصورت وجود هر نوع اشکالی در استفاده صحيح ازکاندوم از پزشک خودت کمک بگير.

9)     چنانچه تغيير رنگ يا زخمي روی پوست آلت مشاهده كردي ، حتما" سريع به پزشک خودت  مراجعه كن

-          ببخشيد ! بنظرم اومد سونداژمتناوب هم ازاهميت زيادي برخورداراست.

-     بله بله . درسونداژهاي متناوب ازسوندهائي بنام "سوند نلاتون" استفاده مي شود كه طرز قرار دادن آنها خيلي مهم است و براي كارگذاشتن آن بايد يكسري وسائل مثلا" محلول رقيق شده بتادين ( يک استکان بتادين در يک ليتر آب )، پنس ، پنبه ، سوند نلاتون ، ژل نرم کننده  براي لغزنده كردن مجرا ( بنام لوبريکانت ) دراختيارداشته باشي . اگه بخوام به ترتيب بگم ، بايد كارهاي زير  راانجام بدهي :

 

-          بايد خيلي دقيق و به مدت دو دقيقه دست ها را  با آب و صابون بشوييد.

-          پنس را در محلول رقيق شده بتادين ضدعفونی کنيد.

-          سرآلت رابا پنبه آغشته به بتادين ضدعفونی کنيد. (البته در صورتي كه  شرايط جسمي شما اجازه دهد كه بتوانيد  در جاي مناسب  سرآلت را با آب و صابون  به خوبي شستشو دهيد  بهتر است )

-     سوند را از محلول رقيق شده بتادين درآورده با جريان آب شهر بشوييد. دركل مرحله سونداژ بايد دقت داشته باشيدكه سوند با جايی تماس پيدا نکند.

-     درفاصله 4 يا 5 سانتی متری ، ابتدای سوند را با پنس گرفته و انتهای رنگی ( ته سوند ) را بين انگشت کوچک و انگشت انگشتری نگه داريد.

-          جهت سهولت حرکت سوند در مجرا سر سوند را با ژل نرم کننده آغشته کنيد.

-     سوند را وارد مجرا کنيد و به آهستگی حرکت دهيد تا وارد مثانه شود. در صورتيکه فکر می کنيد استفاده از پنس مشکل است ، می توانيد سوند را با دست وارد مجرا کنيد. اما بايد توجه كنيد كه خطر ايجاد عفونت در هر دو روش يکسان و بسيار ناچيز است.

-          پس از وارد شدن سوند در مثانه سر رنگی آنرا بلافاصله در ظرفی که جهت  تخليه مثانه در نظر گرفتيد قرارداده تا مثانه تخليه شود.

-          پس از قطع شدن جريان ادرار با فشار ملايم روی مثانه باقيمانده ادرار را تخليه نماييد.

-     به آهستگی سوند را از مجرا در آورده با جريان آب شهر بشوييد. سپس آنرا برای استفاده بعدی در ظرف رقيق شده بتادين قرار دهيد. همچنين می توانيد سوند را خشک کرده و در محل تميزی نگهداری کنيد و هنگام استفاده آنرا با آب و صابون بشوييد و استفاده نماييد. اين روش به خصوص در مسافرت و مواقعی که بردن ظرف بتادين مقدور نيست کاملا" عملی است . ضمنا" احتمال عفونت در اين حالت در مقايسه با موقعی که سوند را در ظرف بتادين نگهداری کنيد تفاوتی ندارد و در هر دو حالت احتمال آن بسيار ناچيز است.

-          ناحيه تناسلی را تميز کرده خشک کنيد و پس از 10 تا 15 دقيق کاندوم را روی آلت قرار  دهيد.

خوب تا اينجا روش كار را توضيح دادم . اما يكسري نكته هم وجوددارد كه بايد دراين نوع سونداژ توجه داشته باشي :

1)     دراين نوع سونداژ هم مثل سوندهاي كاندومي بايد شماره سوند مصرفی متناسب با قطر مجرا باشد و بهتراست كه در انتخاب آن از پزشک خودت کمک بگيري.

2)     هر سوند برای20 روز قابل استفاده است .

3)     هيچگاه سوند را با فشار و زور در مجرا حرکت ندهيد.

4)    اگر عفونت ادراری داشته باشي يا مجرای ادرارت آمادگی پذيرش سوند را نداشته باشد، يا  در صورتی که کوچکترين اشکالی در سونداژ مشاهده نمودي ، قبل از شروع سونداژ متناوب حتما" با پزشک خود مشاوره كن.

- معذرت مي خواهم . يكي ازقسمت هاي مهم سونداژ كه بايد به آن توجه داشت ، كيسه ادراراست . با توجه  به تجربه بالايي كه شماداريد ، درمورد كيسه ها چه كاربايد بكنم ؟

- چشم . حتما" . مهمترين چيزهائي كه درمورد" نکات بهداشتی کيسه ادرار" به ذهنم مي رسه ، اينها هستند:

1.       کيسه ادرار را نبايد بيشتراز 15 روز استفاده كرد .

2.       هر دو روز يکبار بايد کيسه ادرار را با محلول رقيق شده بتادين و آب ضد عفونی نماييد.

3.    بايد توجه داشته باشيد كه هميشه کيسه ادرار را پايين تر از سطح مثانه و بطور عمودی قراردهيد  تا از برگشت ادرار به مثانه جلوگيری شود.

4.       هميشه قبل از پر شدن کامل کيسه ادرارآنرا تخليه نماييد.

5.      هميشه  مراقب باشيد لوله اتصال کاندوم به کيسه مسدود نشود.

6.      حتی الامکان  از باز کردن محل اتصال کيسه ادراری به کاندوم يا سوند خودداری نماييد.

7.      هيچگاه کيسه ادرارها ی معمولی را به ساق يا ران خود متصل نکنيد.

8.      حتی الامکان کيسه ادرار را در محل مناسبی در معرض ديد خود قرار دهيد تا تغييرات رنگ ادرار را ببينيد.

9.       قبل از استفاده از کيسه ادرار از سوراخ نبودن و عدم برگشت ادرار به داخل لوله اطمينان حاصل نماييد.

10. سعی کنيد وسيله  مناسبی برای آويزان کردن کيسه ادراری در کنار تخت يا زير ويلچر خود داشته باشيد.

-     اما يادت باشد همانطوركه گفتم روش دفع ادرار اغلب باتوجه به سطح و نوع ضایعه و نظر پزشك تعيين مي شود. همچنين توان دست هرفرد نیزمی تواند تعیین کننده نحوه برنامه دفع ادراراو باشد.

-          واي توروخدا ببخشيد .من خيلي وقت شما راگرفتم .واقعا" شرمنده ام .

-      خواهش مي كنم . من مي دونم كه روش تخليه ادرار از مهمترين مسائل هر فرد نخاعي است و اگه براي كسي مشكلي پيش بيايد ، ممكن است عوارض آن ازجمله عفونت ادراري ، سنگ ، بي اختياري ، نشت ادرار و .... واقعا" اورا به دردسر بياندازد . به همين خاطر چون خودم دراين مورد خيلي اذيت شده ام ، دوست ندارم كه كسي را درآن شرايط ببينم . به همين خاطر سعي مي كنم هراطلاعاتي دارم به ديگران هم انتقال بدهم .

-      من ازشما خيلي ممنون هستم . مطالبي كه فرموديد واقعا"براي من مفيد بود. حقيقتش ديروزپيش دكترم رفته بودم و او هم براي من يك آزمايش ادرار نوشته بود . من هم خودم يك نمونه ادرار تهيه كردم و آزمايشگاه بردم .اما اونها قبول نكردند و قرار شد  كه من نمونه ديگري به آنها بدهم . من هم كه حال وحوصله معطلي رانداشتم ، نسبت به دادن نمونه مجدد اعتراض كردم ، اما  مسئول آزمايشگاه به من گفت :ميزان ارزش يک آزمايش ادرار به ميزان دقت نمونه گيری بستگی دارد. بعد هم به من برگه اي داد كه در بالاي آن نوشته شده بود:" شرايط تهيه يك نمونه ادرارمناسب " . ازآنجائي كه جواب صحيح آزمايش ادرار براي من وامثال من خيلي مهم است ،‌ بايستي نكات زير  به دقت انجام مي دادم . كه عبارت بودند از:

1)      ظرف و درب آن رادر آب جوش قرارداده و ده دقيقه صبر کنيد.

2)      با يک قاشق فلزی ظرف و درب آن را از آب خارج نمائيد . در اين مراحل به هيچ وجه به ظرف و درب آن دست نزنيد.

3)     برای اينکه نمونه مناسبی داشته باشيد . بايد سوند خود راعوض کرده و بعد از تعويض آن هر چه زودتر اقدام به نمونه گيری نمائيد.

4)   حجم نمونه بايد حداقل 30 سی سی باشد ، در غير اينصورت باکتري های موجود در سوند وارد نمونه و مقدار زيادی باکتری در کشت رشد می کند و سبب يک اشتباه در تصميم گيری خواهد شد.

5)     هرگز نبايد نمونه را از کيسه ادرار و يا ادراری که شب مانده است تهيه کنيد.

6)     نمونه تهيه شده را در جای سرد و بدون تماس با محيط خارج نگهداريد .

7)   ظرف را مدت 2 ساعت بايد به آزمايشگاه برسانيد. اگر امکان نگهداری در جايی خنک وجود ندارد کار انتقال به آزمايشگاه بايد فورا" انجام شود.

- اين نكات را كه خواندم ديدم كه هيچكدام ازآنها رارعايت نكرده بودم . به همين دليل قانع شدم . من كه  ديگر حرفي براي گفتن نداشتم ، قرارشد يكبارديگرنمونه تهيه كنم وجواب آن راپيش دكترم ببرم . فكرمي كنم با بردن جواب آزمايش دكتردرمورد روش تخليه ادرارمن تجديدنظرخواهدكرد . 

-          اميدوارم هرچه زودتروضعيت بهتري پيدا كني و بيايي با هم ورزش كنيم .

-          خيلي ممنون ازلطف شما . ازاينكه با شما آشنا شدم خيلي خيلي خوشحال شدم . خداحافظ .

-          خداحافظ .

****

-     چندروزگذشت . وارد بوستان شدم .. هوا عالي بود . نسيم خنكي مي وزيد و برگهاي درختان را نوازش مي داد. پروانه ها پروازمي كردند و روي گل ها مي نشستند . پرنده ها آواز مي خواندند . درحال ورزش بودم . صداي آشنائي به گوشم رسيد. خودش بود . خيلي سرحال و شاداب به نظرمي رسيد . 

-          سلام

-          سلام .حالت چطوره 

-     ازوقتي كه روش دفع ادرارم مناسب شده ، روش زندگي ام هم بهترشده و رعايت نكاتي كه شما فرمودي تاثير زيادي دربهبود وضعيت من داشته است و درتمام اين مدتي كه شما نديده بودم ، دعاگويتان بودم .

ازآن به بعد دوستان خوبي شديم و هرروز با هم ورزش مي كرديم .

 

****

 منبع : مقاله "تو هم مي تواني بايستي !"  "  نوشته : عباس كاشي  -انتشار : مركز ضايعات نخاعي-فروردين  www.isaarsci.ir - 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی